ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
10 online • návštevy: 229 / 726581
Aktuality
V aktualitách je možné vyhľadať ľubovoľný text

26.7.2013
BIOPROTECTOR®

  Dnes sme sa pozreli na jeden z predmetov zaručujúcich ochranu zdravia pri expozícii elektromagnetickým poliam. Vďaka nášmu čitateľovi sme mali sme možnosť otestovať časť tvrdenia výrobcu, a to, že tento predmet údajne dokáže eliminovať elektromagnetické pole v okruhu do 4m od jeho umiestnenia. Na oficiálnych stránkach je možné stiahnuť si dokument, ktorý vydal Inštitút pre prevenciu, bezpečnosť práce, požiarnu ochranu a vývoj v Novom Sade v Srbsku.

V dokumente sa dočítame:
"Bioprotector
1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE:
• Materiál: zliatina medi
• Priemer ochranného poľa: 3 - 4m
 Životnosť: neobmedzená

ÚČEL ZARIADENIA: ochrana pred škodlivým žiarením a harmonizácia zdravia

1.2 PRVKY KONTROLY A ROZSAH:
Pri realizácii merania zariadenia bola vyhotovená dokumentácia:
• Návod na použitie
• List s technickými údajmi
• Atest zariadenia

VÝSLEDKY MERANIA:
Toto zariadenie bolo testované na ochranu akčného elektromagnetického žiarenia vo frekvenčnom pásme 5 kHz - 100 MHz 

  prirodzená hodnota po priblížení
Bioprotectora
po vybratí
Bioprotectora
náhodne vybrané miesto 153 nT 30.5 nT 80.6 nT

1.3 ZÁVER:
1.3.1. Zariadenie bolo testované pri dopade elektromagnetického žiarenia v pásme nízkych
stredne vysokých frekvencií. Použitie zariadenia znižuje hodnoty žiarenia tak, ako je uvedené v tabuľke. Výsledky meraní sú zaznamenané i na video a môžu byť v prípade potreby pripojené
1.3.2. Zariadenie je bezpečné a má vydaný certifikát."

Treba uviesť, že tento dokument je vyhotovený oficiálnou inštitúciou.
Nedočítame sa v ňom ale vôbec žiadne konkrétne info o spôsobe merania a ani žiadne referencie na normy, podľa ktorých bolo meranie zrealizované. Môžeme sa teda len domnievať, že hodnoty, ktoré boli namerané, sú hodnoty MAGNETICKÉHO POĽA (resp. úplne chýbajú údaje o elektrickej zložke pola, najmä u frekvencií nižších ako 300 kHz).

Z uvedeného sa teda nedá jednoznačne povedať, pred čím má predmet vlastne chrániť. Zliatina medi je veľmi všeobecná definícia zloženia (pravdepodobnosť obsahu železa a niklu (MU) je asi minimálna). Predmet teda maximálne účinkuje na elektrickú zložku (keďže meď je dobrý elektrický vodič). Nie je opísaná ani metóda merania (akou časťou, smerom, uložením, vzdialenosťou) predmetu od daného elektromagnetického pola by mal predmet byť účinný. V tejto fáze je už teda dokument značne nedôveryhodný a stráca vypovedaciu hodnotu. Po zhliadnutí priloženého videa na oficiálnej stránke sa stráca i najmenšia nádej, ktorá by mohla predmet zaradiť medzi vierohodné pomôcky. Nie je totiž vôbec z videa jasné, čo je zdroj žiarenia a prečo práve v okolí Bioprotectora je hodnota nižšia (i keď tomu tak viackrát nie je).

Ďalšia vec je rozsah frekvenčného pásma, pre ktoré bol predmet testovaný. Znamená to teda, že len v tomto pásme je účinný? Ak je tomu tak, je vcelku nepoužiteľný pre bežné domáce aplikácie. Vo frekvenčnom rozsahu 5 kHz - 100 MHz emitujú vo väčšej miere elektromagnetické žiarenie len:
• bežné úsporné
žiarivky
 LED žiarovky
 indukčné varné dosky
• CRT televízory (staršie typy)
• bežné rozhlasové vysielače v pásme AM/FM
• amatérske rádiostanice
• spínané zdroje

K čomu je konkrétne ochrana Bioprotectora?
Bežné ohrozenie predstavuje v mestách i na dedinách elektrický rozvod VN, domové rozvody, rádiofrekvenčné vysielače pre mobilné siete na strechách domov, WiFi prístupové body, mobilné telefóny, mikrovlnné rúry. To sú hádam najrozšírenejšie i najsilnejšie zdroje elektrosmogu v našom okolí. Na žiadny z týcho zdrojov Bioprotector vplyv nemá. Bolo by teda mylné myslieť si, že pokiaľ si zakúpite Bioprotector na zadnú stranu mobilného telefónu, že Vás pomôže uchrániť sa proti rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré je naozaj veľkej intenzity. A deklarovaná harmonizácia zdravia ? Z platne z medenej zliatiny ? Marketingový pojem ?

Pozrime sa teraz na tabuľku z dokumentu. Postavili merací prístroj na náhodne vybrané miesto, kde namerali 153 nT. Nie je to veľká hodnota (vcelku bežná). Po priblížení (odkiaľ, akým smerom, ako blízko?) Bioprotectora namerali 30.5 nT. To je as 5x menej. Vyjadrené v decibeloch (dB) asi 7-8 dB. Bežná zliatina MU dosahuje 13-14 dB. Takže výkon v magnetickom poli slabý.
Čo ale hovorí údaj "po vybratí" je len ťažko pochopiteľné. Myslel tým autor po vybratí z obalu ? Takže obal má zásadný vplyv hodnoty ?

Okolo tohto predmetu je veľa otáznikov. Asi tak, ako okolo každého zaručene fungujúceho malého predmetu, nálepky, gombíku, retiazky, apod. na ochranu pred elektromagnetickým polom, ktorý je dostupný na internete. Niektoré dokonca fungujú na elektrický prúd (!) .... Pri našom meraní v okolí domovej rozvodne (50 Hz) bol efekt predmetu nulový. Žiadne rozdiely v hodnotách nepriniesla ani jeho prítomnosť, ani umiestnenie v rôznych rovinách, uhloch, vzdialenostiach. Nulový efekt sa ukázal aj pri meraní rádiofrekvenčného spektra. Je preukázateľne isté, že v týchto častiach spektra je nepoužiteľný.  Je teda na každom z Vás, či zvážite jeho kúpu a tým podporíte marketing drahých nezmyslov, ktorými môžete nanajvýš podložiť skriňu.