ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
1 online • návštevy: 200 / 690978

Aktualizované: 22.1.2020

Výber z dokumentačného materiálu

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH EXPERIMENTÁLNYCH A EPIDEMIOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ ZAMERANÝCH NA RIZIKÁ BEZDRÔTOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

ZOZNAM ODBORNÝCH VEDECKÝCH A ZDRAVOTNÍCKYCH ŠTÚDIÍ TÉMATICKY ZAMERANÝCH NA PREUKÁZATEĽNÝ VPLYV ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ NA ŽIVÉ ORGANIZMY
Pokiaľ ide o problémy s elektromagnetickými poliami, elektrosmogom, zvýšenou expozíciou nízkofrekvenčnému a vysokofrekvenčnému (mikrovlnnému) žiareniu, jednou z najčastejšie používaných fráz v médiách je: "Neexistuje žiadny dôkaz, že elektromagnetické polia majú vplyv na zdravie" alebo jednoducho: "Neexistujú žiadne presvedčivé dôkazy".
Na základe tohto dokumentu je tieto frázy ľahko možné spochybniť. Vo svete je nepreberné množstvo dôkazov, ale verejnosť a niekedy aj akademická obec sa zdajú byť veľmi zle informované.
  V tomto dokumente nájdete rozsiahly zoznam článkov a výskumného materiálu, ktorý preukazuje závažné nežiadúce účinky, alebo je považovaný za dôležitý dokument týkajúci sa témy. Články sú zverejňované na portále „US National Library of Medicine - PubMed“.

EURÓPSKA AKADÉMIA PRE ENVIRONMENTÁLNE LEKÁRSTVO (EUROPAEM):
"EMF GUIDELINE 2016" PRE PREVENCIU, DIAGNOSTIKU A LIEČBU ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A OCHORENÍ, SÚVISIACICH S ELEKTROMAGNETICKÝMI POLIAMI
Nové, priekopnícke smernice pre expozície elektromagnetickým poliam veľmi nízkych frekvencií a rádiových frekvencií, ktoré na základe výskumov posledných rokov vypracovalo 15 autorov medicínskej vedeckej obce, v spolupráci s doc. I. Belyaevom, Dr.Sc.,. vedúcim laboratória rádiobiológie na Ústave experimentálnej onkológie SAV. Tabuľky smerníc nájdete aj v rubrike Expozičné limity

PREHĽAD MEDZINÁRODNÝCH POSTOJOV VOČI MOBILNÝM TELEFÓNOM, BEZDRÔTOVEJ TECHNOLÓGII A Z NICH PLYNÚCICH ZDRAVOTNÝCH RIZÍK

NETEPELNÉ VPLYVY A MECHANIZMY INTERAKCIE MEDZI ELEKTROMAGNETICKÝMI POLIAMI A ŽIVOU HMOTOU, ČASŤ 1
Monografia Medzinárodného výboru pre elektromagnetickú bezpečnosť (ICEMS), materiál Európskeho onkologického žurnálu a Národného inštitútu pre štúdium a prevenciu rakoviny a environmentálnych ochorení.

NETEPELNÉ VPLYVY A MECHANIZMY INTERAKCIE MEDZI ELEKTROMAGNETICKÝMI POLIAMI A ŽIVOU HMOTOU, ČASŤ 2
Monografia Medzinárodného výboru pre elektromagnetickú bezpečnosť (ICEMS), materiál Európskeho onkologického žurnálu a Národného inštitútu pre štúdium a prevenciu rakoviny a environmentálnych ochorení.

BIOINITIATIVE 2012 REPORT - RF COLOR CHARTS
História a chronológia štúdií o biologických (netepelných) účinkoch rádiofrekvenčných polí, ktoré boli realizované do r.2013 s farebným zvýraznením zistených výsledkov vplyvu na človeka.

IARC MONOGRAPHS - NON IONIZING RADIATION PART 1:
Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields
Základný dokument medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO,
ktorý zhŕňa doposiaľ zistené účinky nízkofrekvenčných polí na ľudskú populáciu.
Medzi autormi nájdeme aj slovenské autority.

IARC MONOGRAPHS - NON IONIZING RADIATION PART2:
Radiofrequency electromagnetic fields
Základný dokument medzinárodnej zdravotníckej organizácie WHO,
ktorý zhŕňa doposiaľ zistené účinky vysokofrekvenčných polí na ľudskú populáciu.
Medzi autormi nájdeme aj slovenské autority.

WIRELESS TECHNOLOGY - The Worst Threat to our Health, Personal privacy, Democracy
and National Security in Canada’s Entire History
Obsiahla kanadská prezentácia o histórii bezdrôtovej technológie až po súčasnosť. Dokument priamymi citáciami významných osobností priznáva, že expozície žiareniam majú zdravotné následky. Prezentácia obsahuje priame linky na takmer všetky citované dokumenty.

IMPACTS OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD (RF)
FROM CELL PHONE TOWERS AND WIRELESS DEVICES ON BIOSYSTEM AND ECOSYSTEM
Indický dokument popisuje a sumarizuje rôzne škodlivé účinky vysielačov mobilnej siete (BTS) a bezdrôtových systémov na živý bio a ekosystém. Súhrn poznatkov do r.2012.

SUBJECTIVE SYMPTOMS related to GSM radiation
from mobile phone base
stations: a cross-sectional study
Najnovšia španielska štúdia o subjektívnych symptómoch ľudí vystavených permanentnému žiareniu z veží mobilnej siete (Gomez-Peretta, Navarro, 2013)

SEAWIND - Sound Exposure & Risk Assessment Of Wireless Network Devices
Výskumný dokument pojednáva o účinkoch a nebezpečenstve bezdrôtovej technológie v každodennom živote.

IZMF - CONFIDENCE BY EVIDENCE – Putting LTE to the test
Zaujímavé fakty o mobilných LTE sieťach 4.generácie, testovanie a popis výsledkov.

IBU - DECT „zero”, Strahlungsfrei im Standby
Ktoré bezdrôtové telefóny sú "ECO" ?

THE ELECTROMAGNETIC RADIATION SPECTRUM
Nástenný plagát prehľadnou formou zobrazujúci celé doposiaľ človekom poznané frekvenčné spektrum elektromagnetického vlnenia. Vysvetľuje tiež základné pojmy. Rozmer min. A0.