ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
6 online • návštevy: 248 / 705107

Aktualizované: 21.5.2020

Blog


Ing. Jana Michálková, 20.mája 2020 

Otvorený list ku Petícii STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku
(o nevyhnutnosti bezodkladného pozastavenia 5G sietí)

       O pár dní (25.05.2020) má Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ukonči výberové konanie na predaj frekvencií a udežovanie licencií na siete piatej generácie (5G) pre mobilných operátorov.

V tej chvíli sa následne môže zača postupná výstavba vysielačov, o ktorých nikto vopred netuší, kde a ako sa budú stava a ako ovplyvnia naše životné prostredie a zdravie obyvatežstva. Dotknutí občania budú podobne ako pri doterajšej výstavbe predošlej generácie opomenutí a úspešne ignorovaní. Aj v prípade, keď nové vysielače a základňové stanice budú vzdialené len 30m od okien ich obydlí - to sú doterajšie praktiky.

Všetky oficiálne námietky voči tejto výstavbe boli odmietnuté ako irelevantné, nebol preskúmaný žiaden zdravotný dopad na obyvatežov, žiadne relevantné orgány verejnej moci neboli k tomuto posudzovaniu prizvané. Neprebehla žiadna verejná diskusia, ani diskusia s odborníkmi. Neexistuje žiadna relevantná štúdia - slovenská, svetová, či akákožvek, ktorá by dokázala, že toto vysielanie je zdravotne bezpečné.

Už v súčasnosti sú existujúce vysielače 4G siete budované podža neefektívnych a podhodnotených hraničných limitov expozície, ktoré sú jedny z najbenevolentnejších v Európe a možno i vo svete, pričom pri ich výstavbe dochádzalo a neustále dochádza k porušovaniu mnohých technických a stavebných noriem.

V problematike zavádzania 5G sietí niektoré krajiny, ako napríklad Slovinsko, postupujú opatrnejšie a pozastavili ich zavádzanie 5G sietí na svojom území, z dôvodov oprávnených obáv z negatívnych účinkov na zdravie až do ich preskúmania https://www.sloveniatimes.com/concerns-about-5g-legitimate-says-minister Rovnako postupuje aj Švajčiarsko, kde Švajčiarska agentúra pre životné prostredie v liste adresovanom regionálnym vládam, žiada čas pre posúdenie používania nových staníc a vyzýva na podrobnejšie skúmanie vplyvu 5G žiarenia.
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5

Prosím, podpíšte a šírte ďalej petíciu : https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Dňa 19.5.2020 sme písomne požiadali predsedu parlamentu o prijatie, kde by sme radi odovzdali našu petíciu, ktorá má aktuálne vyše 11,500 podpisov a zároveň požiadali o iniciovanie informačnej konferencie na tému expozície človeka elektro-frekvenčným poliam, na ktorú privedieme expertov svetovej úrovne, napr. doc. Belyaeva z Biomedicínskeho centra SAV, či žudí značne poškodených už súčasnou záažou. 

Súhlasíme aj s požiadavkou p. Harabina, ktorú pred týždňom adresoval parlamentu: "aby v záujme ochrany občanov pred rakovinou prijal uznesenie o bezodkladnom pozastavení zavádzania 5G sietí do času, kým sa preukázatežným spôsobom nepreverí bezpečnos systémov 5G vzhžadom na zdravie žudí a životné prostredie." Viac tu: https://www.facebook.com/harabinstefan/posts/2778907832386044

       Normou pre človeka má by prirodzené prostredie, bez akejkožvek civilizačnej záaže. Čokožvek chceme oproti tomuto stavu zmeni, malo by to prejs prísnym posúdením a nastavením limitov, ktoré sú neustále kontrolované, či naše zdravie nie je poškodzované. Proces prísnej kontroly funguje napr. u liekov, ale hoci aj u cigariet, či alkoholu. Vie sa o ich väčšej či menšej škodlivosti a sú prísne nastavené kritéria, pre koho je to nebezpečné a neodporúčané (deti, tehotné ženy) a u koho je to tolerované po zvážení vlastného rizika, pričom je o tom dostatočne informovaný, ale najmä: každý má možnos vožby.
       Takto to bohužiaž nefunguje všade - znečistený vzduch, GMO potraviny, pesticídy, ale aj elektrosmog prenikol ku všetkým žuďom bez toho, aby sa mohli voči tomu bráni a vyhnú sa tomuto negatívnemu vplyvu. Namiesto toho sa zvolila cesta excelentnosti - nálepka BIO. To si môžete zvoli (ale nie vždy) ako niečo lukratívne. Novou normou sa stala totiž toxicita životného prostredia, vody, ovzdušia, potravín. A ak máte podozrenie, že Vám toto toxické prostredie škodí, musíte to by Vy, kto musí dokáza, že je to škodlivé. To je samozrejme vždy problém. Je lepšie postavi (kvalitnú) hrádzu ako rieši povodeň.

V prípade elektrosmogu situácia pre niektorých žudí už pri súčasných hladinách žiarenia vyzerá takto: https://www.izkona.sk/…/iva-vranska-rojkova-uz-minutu-hlada… Je to ukážka novej autobiografickej knihy slovenskej autorky, ktorá je len príkladom toho, ako už dnes trpia elektrohypersenzibilitou mnohí žudia a bude ich len pribúda. Mimochodom, autorka sa musela odsahova z Bratislavy ďaleko na vidiek, kde ako-tak prežíva, ale má obrovské obavy z toho, čo má prís.

Prosím, podpíšte a šírte ďalej: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Nie je to jediná petícia, ktorá je pre nás relevantná.

Existuje aj európska: https://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal
aj celosvetová: https://www.5gspaceappeal.org

Medzi signatármi vedeckej výzvy nájdete mená 230-tich vedcov z viac ako 40-tich krajín, ktorí hrozbu narastajúceho elektromagnetického žiarenia považujú za reálnu a varujú pred ich možnými závažnými zdravotnými účinkami, s odkazom na množstvo zdrojov a štúdií. Aj na Slovensku máme viacerých významných odborníkov, ktorí sa téme detailne venujú a výrazne proti tomuto trendu protestujú aj svojim podpisom pod medzinárodnú výzvu.

       Nedajte sa zmias tým, že boj proti 5G sieam je označovaný za konšpiráciu alebo hoax. Nezabúdajte, že ide o boj dvoch rozdielnych záujmov: ochrany zdravia bezbranných a ohrozených obyvatežov, proti ekonomickým a rozvojovým záujmom obrovských nadnárodných korporácií, ktoré do týchto projektov investujú a presadzujú svoje záujmy v spolupráci (za peniaze sa dá všetko) s vládami jednotlivých krajín. Ide o boj Dávida s Goliášom, o boj, v ktorom musia by ochránené najdôležitejšie hodnoty zdravia a života súčasnej aj budúcich generácií. Určite to nie je boj proti pohodliu a technologickému pokroku, ale je potrebné sa zároveň zamera na zdravotnú bezpečnos a efektívnu reguláciu po vzore krajín, ktoré sú v tejto snahe oveža ďalej ako Slovensko. Naozaj 5G potrebujeme tak urgentne? Však bežná pevná sie rozšírená o Wifi nám zatiaž slúži spožahlivo a na ulici si filmy pozera nepotrebujeme. Hovorí sa, dvakrát meraj a raz rež. Je jednoduchšie sa teraz zastavi a nastavi kvalitné pravidlá ako spätne žutova, že sme tak neurobili.

Toto je skutočná zdravotná hrozba, nielen Covid-19, v tieni ktorého sa počas karantény, bez možnosti vyjadri svoj protest, ide presadi tento proces zavádzania sietí 5G na Slovensku. A to bez nevyhnutne potrebného posúdenia zdravotných vplyvov na zdravie obyvatežstva. Je zarážajúce, že parlamentný výbor pre zdravotníctvo sa z dôvodu zaneprázdnenia súčasnou situáciou odmietol touto témou zaobera. Termín na udežovanie licencií sa však nemení a rýchlo sa približuje.

Prosím, podpíšte a šírte ďalej: https://www.peticie.com/stop_budovaniu_5g_sieti_na_slovensku

Ďakujeme za každý jeden hlas.

Ing. Jana Michálková za petičný výbor
20.5.2020

PS:

• K problematike sa pridávajú viaceré viac alebo menej známe hlasy. Jeden za všetky:
https://www.infovojna.sk/…/byvala-reporterka-napisala-prezi…

•  Slovenská republika prevzala odporúčania vytvorené nezávislým Medzinárodným výborom na ochranu pred neionizujúcim žiarením (skrátene smernice ICNIRP), ktoré vychádzajú z predpokladu, že nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné (rádiofrekvenčné a mikrovlnné) elektromagnetické žiarenie má len tepelné účinky na tkanivá živých organizmov. Vyhláška  Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvatežov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí stanovuje iba minimálne požiadavky na ochranu zdravia žudí a vychádza len z tepelných účinkov elektromagnetického  žiarenia, pričom je preukázané, že okrem tepelných účinkov, má elektromagnetické žiarenie aj biologické (netepelné) účinky, ktoré priamo ovplyvňujú chemické a biologické procesy v organizme človeka, živočíchov i rastlín a nie sú v nej stanovené  žiadne preventívne požiadavky na zdroje elektromagnetického žiarenia pri ich možnom dlhodobom vplyve na zdravie, napriek jej ciežu predchádza rizikám pre zdravie, ktoré môžu vznika v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému požu. Tieto odporúčané preventívne limity stanovené vedeckou komunitou však existujú a v mnohých krajinách ako napr. Rakúsko sa aj uplatňujú.

•  Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia   a na limity expozície obyvatežov elektromagnetickému  žiareniu  v životnom prostredí je v rozpore s § 28  zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z.z.), nakožko limitná hodnota expozície stanovená nie je. Následkom toho prevádzkovatelia zdrojov EMP nemôžu dodrža ani nedodrža ustanovenie § 28 zák. č. 355/2007 Z.z.  Vo vyhláške sú uvedené iba  akčné hodnoty expozície, pričom vzájomný vzah medzi limitnou hodnotou a akčnou hodnotou chýba. Vyhl. č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s poznatkami súčasnej vedy a techniky, nakožko vychádza iba z tepelných účinkov expozície elektromagnetických polí (ďalej len EMP) a ignoruje netepelné účinky expozície, ktoré z medicínskeho hžadiska sú významnejšie. Vo vyhl. č. 534/2007 Z.z. chýba odkaz prebraných právnych aktov európskych spoločenstiev. Vraj vychádza z 19 rokov starého odporúčania Rady EU 1999/519/ES  o obmedzení expozície obyvatežstva elektromagnetickými požami (0 Hz-300 GHz), pričom ignoruje novšie odporúčania ESaR a WHO. Z uvedeného dôvodu Vyhl. č. 534/2007 Z.z. nevykonáva požiadavky ustanovené v § 28 zákona č. 355/2007 Z.z.  a nie je v súlade § 4 ods. 1 písm. d) zák. č. 355/2007 Z.z.

V ustanovení § 28  odst. 1 zák. č. 355/2007 Z.z.  je uložená  povinnos fyzickým osobám – podnikatežom a právnickým osobám, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroj elektromagnetického žiarenia, zabezpeči technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu obyvatežov na  úroveň limitných hodnôtustanovených  vykonávacím  predpisom  podža § 62 písm. n). Limitná hodnota však vo vykonávacom predpise stanovená nie je.

 Limitná hodnota expozície je definovaná v § 2 ods. 4 NV SR č.209/2016 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému požu ako hodnota expozície ustanovená na základe biofyzikálnych porovnaní a biologických porovnaní, najmä na základe dokázaných krátkodobých priamych biofyzikálnych účinkov ... ako sú tepelné účinky alebo elektrickástimulácia tkanív.   V texte  celej vyhl. č.534/2007 Z.z.  a tabužkách je používaný  iba výraz „akčná hodnota expozície“, ktorá je definovaná ako vežkos priamo meratežných parametrov vyjadrená v pojmoch intenzita elektrického poža (E), intenzita magnetického poža (H)....   a pod.

Zákonodarca  v § 4 ods. 1 písm. d)  zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá ministerstvu zdravotníctva v súlade so súčasnými poznatkami vedy  stanovi limity a hodnoty prípustnej záaže fyzikálnymi faktormi z hžadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie. Splnenie stanovených limitných hodnôt   expozície EMP v súlade s ust. § 28  ods. 1 a 2 zák.č.355/2007 Z.z. podža vyhl. č. 534/2007 Z.z.  je z právneho hžadiska irelevantné, nakožko limitné hodnoty definované ako dokázané účinky na základe biofyzikálnych porovnávaní a biologických porovnávaní pre životné prostredienie sú stanovené vôbec. 


Jeromy Johnson

Nová paradigma vedy o elektromagnetických poliach (EMP)

  Trajektóriu našej kultúry som začal skúma pred piatimi rokmi, v čase, keď pod spálňou nášho bytu v San Franciscu došlo k inštalácii súboru bezdrôtových inteligentných meračov. Počas jedného týždňa sme ja a moja manželka začali vníma bolesti hlavy, hučanie v ušiach, búšenie srdca, únavu a prestali sme kžudne spáva. Nikdy predtým sme tieto príznaky nezažili a keď sme opustili nᚠdom, postupne sa vytratili. Po malom skúmaní som zistil, že tie isté príznaky sa objavujú aj tisíckam žudí v celej Kalifornii a ďalších štátoch a krajinách, kde boli nainštalované bezdrôtové inteligentné merače.1

  Potreboval som sa dozvedie o tom čo najviac, presnejšie ako tieto rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) vplývajú na nᚠorganizmus. V tomto článku sa budem snaži spravi hlbšiu technickú analýzu. Bude sa vzahova na základný problém so súčasným exponenciálnym nárastom znečistenia RF EMP, na evolúciu vedy o RF EMP a možných riešeniach. Pokúsim sa tiež opísa postup, akým si dnes môžete vytvori oveža zdravší domov z pohžadu RF EMP.

  Než budeme pokračova, rád by som potvrdil, že táto téma môže by kontroverzná. Pre mňa bola pred piatimi rokmi tiež. Prevládajúci názor v našej spoločnosti je, že RF EMP sú úplne bezpečné, pokým nás nezohrievajú alebo nespôsobujú šok. Celá naša ekonomika je založená na tomto predpoklade, takže dalo by sa usudzova, že to musí by pravda.

  Mojím zámerom nie je by konfrontačný. Ide skôr o otvorenie diskusie a podpori myšlienku, že nevidíme celý obraz o bezpečnosti bezdrôtových technológií. Ako sa dočítate v tomto článku, dnes existuje dostatok dôkazov, že slabé RF EMP biologicky ovplyvňujú všetky živé organizmy. Mohlo by to ma vážne dôsledky pre budúcnos našej civilizácie; s týmto faktom musíme zača uvažova tak, aby sme boli schopní vytvori finálne riešenie.

Exponenciálny rast bezdrôtových technológií
  Naše rádiofrekvenčné elektromagnetické životné prostredie sa za posledných desa rokov ohromne zmenilo. Technológia je nastavená na trvalú expanziu a to ešte rýchlejšie počas najbližších piatich rokov. Pred 9 rokmi, pred vynájdením iPhonu, bola RF elektromagnetická expozícia pre väčšinu žudí pomerne nízka, ak už nepoužívali jednoduchý mobilný telefón alebo nežili vedža základňovej stanice mobilnej telekomunikačnej siete.

  Avšak dnes máme takmer všade prítomné Wi-Fi, a to aj v školách, nemocniciach, dopravných prostriedkoch, v parku a pribúdajú ďalšie a ďalšie vysielače mobilnej siete, ktoré poskytujú dáta pre každý smartfón. Tiež máme inteligentné hodinky (SMARTWATCH), inteligentné merače (SMARTMETERS), inteligentné termostaty, inteligentné domy a autá s Bluetooth a WiFi. Tento nárast mikrovlnného žiarenia je bezprecedentný, ale to je len začiatok.

  Bytové a rodinné domy čoskoro dostanú súbor inteligentných meračov spotreby elektriny a vody. Každý bezdrôtový inteligentný merač vyšle v priemere asi 10 000 impulzov za deň, čo už môže vytvára nebezpečnú situáciu pre obyvatežov domu. Ďalšou fázou je príchod "Internetu vecí", ktorý bude všetko, čo si do domácnosti kúpite, pripája k internetu s vlastnou IP adresou a bezdrôtovým vysielačom. „Inteligentná domácnos" budúcnosti teda môže v inej reči znamena až jeden milión burstov (impulzov) mikrovlnného žiarenia počas celého dňa. „Inteligentná domácnos“ (Smart Home) a "Internet vecí" (Internet of Things) môžu by vysokoziskové programy pre technologické firmy, avšak ohrozujú zdravie, súkromie a bezpečnos celých rodín.

  Aby to všetko fungovalo a zjednodušilo sa posudzovanie umiestnenia ďalších základňových staníc, ktoré toto spojenie majú zabezpečova, spoločnosti, ktoré sa bezdrôtovým biznisom zaoberajú, začínajú spolupracova s miestnymi zastupitežstvami, aby mohli umiestňova výkonné mikrovlnné antény na stĺpy verejného osvetlenia, častokrát len 3-5 m vzdialených od našich domovov. Nazývajú sa distribuovaný anténny systém (DAS) a v súčasnej dobe už zapĺňajú ulice San Francisca, odkiaž majú signálom pokrýva celé sídliská a iné verejné plochy.2 

  V najbližších rokoch sa tento systém rozrastie v mnohých amerických a európskych mestách. K tomu sa majú záujem pripoji aj giganty Google a Facebook, ktoré sa budú snaži poskytova svoje vlastné internetové služby. Vďaka projektom, akým je napr. „Google Loon", ktorý je založený na Wi-Fi pokrytí z balónov 18 km nad Zemou3 alebo napr. navrhovaný „Facebook Terragraph Wi-Fi system“4, sme vstúpili do novej éry RF elektromagnetických expozícií. Avšak, toto všetko sa deje na základe predpokladu z predchádzajúcej éry, ktorá impulzné mikrovlnné žiarenie považuje za úplne bezpečné.

Ako si doma zabezpeči nízke emisie EMP
Existujú štyri rôzne typy elektromagnetických polí, ktorých emisie môžete pomerne žahko zníži. Medzi nie patria:
• Mikrovlnné žiarenie: vytvárané bezdrôtovou technológiou, v našich domovoch prítomné v posledných desiatich rokoch. Snažte sa jej používaniu vyhnú.
• Magnetické polia: chyby zapojenia domových rozvodov elektriny, možné bludné prúdy a hlavné rozvody elektrickej energie vytvárajú silné magnetické polia. Väčšina domov má niekožko chýb v elektrickom zapojení, ktoré možno žahko opravi.
• Elektrické polia: štandardné elektrické káble môžu vytvára vežké elektrické polia. Tie možno počas noci zmenši alebo odstráni vypnutím ističa okruhu vedúceho do spálne. Ak riešite prestavbu elektrických rozvodov, použite do sien hotové tienené káble, ktoré výrazne znížia emisie elektrických polí.
• „Špinavá elektrina“: elektromagnetické rušenie, vedúce po elektrickom kábli z stmievačov svetiel, kompaktných žiariviek a LED osvetlenia, elektronických spínaných zdrojov a meničov solárnych panelov. Elimináciou týchto zdrojov elektromagnetického rušenia bude kvalita elektrickej energie vo Vašej domácnosti oveža lepšia.

Primárny spor ohžadom RF EMP
  Oficiálne, hygienické normy pre bezpečnos RF EMP sú v súčasnosti založené na posudzovaní tepelných účinkov na živé tkanivá. Ak neionizujúce elektromagnetické polia nespôsobujú tepelný efekt, nemôžu ublíži. Napriek tomu, že máme nespočetné množstvo dôkazov, že i netermálne expozície RF EMP (teda tie, ktoré neohrejú) vyvolávajú biologické poškodenie, evidencie sú opakovane zavrhované súkromnými a vládnymi organizáciami, ktoré zostavujú bezpečnostné normy a smernice.

Dôvod tohto konania je vežmi prozaický. Po druhej svetovej vojne, v 50-tych rokoch 20. storočia, boli vojenské a priemyselné aplikácie mikrovlnnej techniky (radar, zbrane) považované za vyššiu prioritu ako prípadné škodlivé účinky na zdravie. Studená vojna bola pre hospodársky rast dôležitejšia ako pravdepodobnos chorôb alebo vzniku rakoviny u segmentu populácie v budúcnosti po 20 až 30 rokoch. Avšak žudí, ktorí robili tieto rozhodnutia v rokoch 1950 až 1960, by nikdy nenapadlo, že o 60 rokov neskôr bude naša spoločnos zažíva obrovský „boom“ v oblasti zákazníckych bezdrôtových technológií, ku ktorému došlo. Nemohli si ani predstavi krízovú situáciu, v ktorej by sa mohli budúci predstavitelia politiky a priemyslu ocitnú. V súčasnej dobe zažívame situáciu, kde nárast použitia bezdrôtových technológií umožnil vznik niekožkých najväčších a najziskovejších spoločností na svete. Tieto technológie sa rýchlo stali neoddelitežnou súčasou nášho hospodárstva a v poslednej dobe jedným z mála spožahlivo rastúcich sektorov.

  Bezdrôtové technológie predstavujú aj neuveritežne populárny fenomén, ktorý vežká čas populácie miluje a je na ňom závislá.5 Je to predovšetkým z dôvodu pohodlia a faktu, že žudia jednoducho zbožňujú komunikova. Čo viac, poskytuje obrovské daňové príjmy a štátnym inštitúciám umožňuje žahké sledovanie objektov prostredníctvom zberu údajov. Zo všetkých týchto dôvodov asi neexistuje politik, ani priemyselný magnát, ktorý bude schopný prizna, že súčasné bezpečnostné normy nechránia verejnos, pretože nie sú zamerané na  expozície, s ktorými sa dnes stretávame.

Evolúcia vedy o RF EMP
  Štúdium biologických účinkov elektromagnetických polí je vežmi komplikovaná aréna. Vyžaduje si odhodlaných výskumných pracovníkov, ktorí pochopia zložité biologické procesy, rovnako ako fyziku a podstatu elektromagnetických polí. Ak sa počas výskumu odhalia biologické účinky, musia by následne replikované, ale ak sa čo len jeden parameter mierne zmení, môže by biologický účinok stratený. Parametre zahŕňajú mimo iné frekvenciu, moduláciu (tvar, frekvenciu a početnos impulzov)6, intenzitu, polarizáciu7 a prítomnos okien, kde môžu by účinky výraznejšie už pri nižších úrovniach intenzity. Extra prostriedky pre opakované replikované štúdie nebývajú vždy k dispozícii, a to najmä vtedy, ak takmer všetky finančné prostriedky pre tento typ výskumu pochádzajú z dotácií priemyslu, ktorý nemusí ma záujem o výsledky poškodzujúce jeho zisk.8a,8b

  Jeden z prvých vedcov, ktorý objavil biologické účinky netepelného mikrovlnného žiarenia, bol Dr. Allan Frey. Ešte v roku 1975 zistil, že mikrovlnné žiarenie otvára hematoencefalickú mozgovú bariéru u potkanov, ktorá je vežmi podobná žudskej.9 Výsledok experimentu bol replikovaný v ďalších štúdiách10,11 a je vežmi znepokojujúci. Krvná mozgová bariéra hrá životne dôležitú úlohu v ochrane mozgu od patogénov, toxínov a ažkých kovov.

  Mnohé ďalšie biologické netepelné účinky RF EMP boli odhalené v priebehu nasledujúcich dekád.12 Ide napr. o poškodenie spermií, nervového systému, srdca (zmeny na EKG), poruchy endokrinného systému, zvýšenú hladinu glukózy v mozgu, zmeny správania a akútne príznaky (bolesti hlavy, nespavos, hučanie v ušiach, poruchy sústredenia, únava). V tisíckach štúdií na túto tému už bolo zdokumentovaných viac než 100 biologických netepelných účinkov.13 Ako sa však dalo očakáva, existujú aj tisíce štúdií, ktoré nevykazujú žiadne významné biologické účinky RF elektromagnetických polí.14

  Jedným z najviac znepokojivých účinkov netepelného mikrovlnného žiarenia je poškodenie DNA. Dôvod je zrejmý: poškodenie DNA môže vies k rakovine a tento kritický výsledok bude núti verejné orgány, aby prijali rázne opatrenia. Európska únia preto v roku 2004 zafinancovala štúdiu REFLEX, ktorá sa zamerala presne na tento účinok. Štúdia bola realizovaná tímom Dr. Franza Adlkofera vo Viedni a publikované výsledky neboli ani pre priemysel mobilných telefónov, ani pre verejnos pozítivne.15 Závery ukázali, že žiarenie mobilných telefónov spôsobuje poškodenie DNA.16 Tento záver bol zrejme prekvapením, nakožko sa dovtedy predpokladalo, že neionizujúce žiarenie nemôže poškodi DNA, pretože jeho energia nie je dostatočná na to, aby vytrhla elektrón z molekuly. Niet divu, že štúdia bola rýchlo napadnutá a popredný vedec s blízkym vzahom k priemyslu, Dr. Alexander Lerchl uviedol, že výsledky musia by sfalšované. Výsledná mediálna búrka a tlak na výskumníkov stlmili vplyv štúdie Dr. Adlkofera a zabránili ďalšiemu využívaniu fondov Európskej únie pre výskum. Avšak po úplnom preskúmaní a prešetrení sa výsledky výskumu podarilo obháji a v roku 2015 Okresný súd v nemeckom Hamburgu prinútil Dr. Lerchla odvola svoje tvrdenia a usvedčil ho z ohovárania a urážky na cti.17

Štúdia REFLEX popísala podobné „kométové“ výsledky micronuclea z gama žiarenia a mikrovlnného žiarenia po expozícii z mobilného telefónu (DNA zlomy, genotoxické účinky).16 Š Clinical Chemistry, Free University of Berlin

  Lerchl sa však postaral o senzačné správy z iného dôvodu ešte skôr než v roku 2015. Bol vedúcim štúdie, ktorá replikovala výskumný projekt18 z roku 2010, kde bolo zistené, že slabé RF EMP z mobilného telefónu v sieti 3G podporujú rast nádorov u myší.19 Pozitívne výsledky jeho štúdie boli ďalšou ranou odvetviu mobilných telefónov. Potvrdilo sa, že pokiaž sú myši vystavené známemu karcinogénnemu činidlu „ENU“ v maternici a následne vystavené žiareniu telefónu v sieti 3G (UMTS), dôjde k výraznému bujneniu nádoru, než u myší, ktoré boli vystavené iba činidlu ENU.20 V tlačovej správe z Jacobs univerzity v nemeckých Brémach Dr. Lerchl uviedol: "Naše výsledky ukazujú, že slabé rádiofrekvenčné elektromagnetické polia zjavne povzbudzujú rast nádorov.“21

  Tu už ide o významnú zmenu u popredného vedca, ktorý niekožko desaročí verejne prehlasoval, že veda, ktorá poukazuje na netermálne biologické účinky elektromagnetických polí, nie je dobrá veda. Avšak, ak výskum stále viac preukazuje, že poškodenie DNA a následný vznik rakoviny je možným dôsledkom i neionizujúceho mikrovlnného žiarenia, čo je podstatou tohto biologického mechanizmu? Bez preukázaného mechanizmu bude pre vedcov vežmi ažké plne prija túto novú paradigmu.

Mechanizmus poškodenia DNA
  Dr. Martin Pall, emeritný profesor z Washington State University, objavil v roku 2013 kžúčový mechanizmus, ktorý nám pomáha pochopi túto paradigmu.22 Na základe prieskumu vedeckej literatúry a vlastnej meta-štúdie zistil, že jedným z hlavných netepelných účinkov rádiofrekvenčných elektromagnetických polí je aktivácia napäovo riadených vápnikových kanálov (VGCC) v plazmatickej membráne buniek. Ak RF EMP aktivuje tieto kanály, dôjde k extrémnej produkcii intracelulárneho vápnika (Ca++). Prebytok vápnika v bunkách vytvára reazec chemických reakcií, ktoré vedú k produkcii vožných radikálov a oxidačnému stresu. Výskyt vožných radikálov vrcholí v poškodení DNA.23

  Diagram nižšie znázorňuje zjednodušený dej tohto mechanizmu. Stručne povedané, prebytok vápnika priamo zvyšuje produkciu oxidu dusnatého (NO) v bunkách. Nárast koncentrácie oxidu dusnatého môže ma aj liečebné účinky, čo je jeden z dôvodov, prečo sa netepelné expozície RF EMP stále viac používajú v lekárskej terapii. Avšak, oxid dusnatý tiež môže reagova so superoxidmi (OO-) a vytvára peroxydusitany (ONOO-). Zistilo sa, že rozpadom peroxydusitanov dochádza k vyplavovaniu reaktívnych vožných radikálov a oxidačnému stresu v bunkách.24 Sú to práve vožné radikály z peroxydusitanov a oxidačný stres, ktoré sú považované za hlavných vinníkov spôsobujúcich poškodenie DNA a následné ochorenie.

  Výskumné práce Dr. Palla zároveň ukazujú, ako by bolo možné tieto znalosti použi na vytvorenie technológie, ktorá znižuje aktiváciu VGCC25. Zaujímavá je aj jeho prezentácia na univerzite v nórskom Oslo26. Časopis IEEE Power Electronics Magazine nedávno publikoval článok o podobnom mechanizme biologických účinkov slabých elektromagnetických polí.27

ŠDr. Paul Dart, Dr. Martin Pall

Ochrana verejnosti
  Dnes sme v situácii, kedy je už pre regulačné orgány ažké tvrdi, že netepelné efekty elektromagnetických polí sú bezpečné. Rozvoj bezdrôtových technológií má už nevídané tempo. Pokiaž sa niečo neudeje, v priebehu piatich rokov budú vežkú čas našej civilizácie tvori úrovne mikrovlnného žiarenia, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia.

  V Spojených štátoch máme regulačnú inštitúciu, Federal Communications Commission (FCC), ktorá by toto smerovanie mohla zmeni. Táto inštitúcia stanovuje legálne limity pre bezpečnú expozíciu. Zdá sa však, že v skutočnosti je jej hlavným ciežom nárast a monitorovanie pokroku bezdrôtovej technológie. Zdravie verejnosti nie je jej hlavným záujmom a dokonca ani jej úlohou. To je pravdepodobne dôvod, prečo FCC chráni verejnos len pred tepelnými expozíciami. Aby to nebolo príliš jednoduché, FCC je pravdepodobne silne ovplyvnená priemyslom bezdrôtových technológií. V roku 2015 zverejnil o nej správu novinár Norm Alster s názvom "Ovládnutá inštitúcia"28. Pán Alster detailne popisuje, ako fungujú „otáčavé dvere“ medzi inštitúciou a priemyslom, z čoho hypoteticky vyplýva ohrozenie verejnosti. Nemusíte sa ani zahžadie ďalej ako na súčasného šéfa FCC Thomasa Wheelera, bývalého vrchného lobistu pre bezdrôtové technológie. Bývalí komisári FCC rovnako viedli prominentné lobistické organizácie pre bezdrôtové technológie. Je potrebné poznamena, že Norm Alster písal i o páde Dot Com a finančnej kríze v roku 2008 ešte než k nim došlo. Jeho značné novinárske schopnosti sú i v tejto problematike vežavravné.

  Jedným z najnápadnejších aspektov FCC je fakt, že inštitúcia nemá vedomosti potrebné pre určenie bezpečnosti elektromagnetických polí. Je teda zo zákona poverená jednou z najdôležitejších úloh verejnej bezpečnosti, ale v zásade nenesie žiadnu zodpovednos. Namiesto toho sa spolieha na súkromné a polo-súkromné vedecké organizácie, ktoré jej sprostredkúvajú informácie. Medzi ne patrí Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American National Standards Institute (ANSI), National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) a jedna nemecká mimovládna organizácia s názvom International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).29

10 krokov, ako zníži Vašu mikrovlnnú expozíciu
1. Mobilný telefón používajte len v najnutnejších prípadoch. Nikdy ho neprikladajte úplne k hlave. Použite hlasitý hovor alebo handsfree sadu s gumenými zvukovodmi. Vyhnite sa noseniu zapnutého mobilného telefónu v prednom vrecku košele alebo nohavíc.
2. Vypnite všetky rádiové aplikácie v nastavení telefónu (mobilné dáta, Wi-Fi, Bluetooth, atď.) Budete môc stále odosiela / prijíma hovory a SMS, ale telefón nebude kontaktova sie každých pár sekúnd.
3. Smartfón používajte ako budík výhradne v režime "Lietadlo".
4. Ak máte Wi-Fi vo vašej domácnosti, zapojte router do jednoduchého časovača, ktorý ho odpojí od siete počas noci. V čase spánku je najdôležitejšie ma prostredie s nízkymi emisiami RF EMP.
5. Začnite používa káble. Wi-Fi funkcie routeru je možné deaktivova a všetky počítače a príslušenstvo prepoji pomocou ethernetových káblov.
6. Pokiaž ide o expozíciu, vzdialenos od zdroja je Vᚠpriatež. By 10 alebo 20 metrov od susedovej Wi-Fi je oveža bezpečnejšie, než by 1 meter od Wi-Fi pod stolom alebo 5 cm od Wi-Fi Vášho tabletu.
7. Ak máte domáci telefón, použite radšej káblovú verziu než bezdrôtový DECT.
8. Pozor na detské pestúnky. Ak už chcete použi bezdrôtovú, uistite sa, že k rádiovému spojeniu dochádza len v čase alarmu.
9. Presadzujte káblové pripojenie na internet na školách a v škôlkach. Niet dôvod po niekožko rokov kúpa deti vo Wi-Fi signále, ak existujú bezpečnejšie riešenia pomocou ethernetových káblov a optických vlákien.
10. Vyhnite sa „inteligentnej“ domácnosti a bezdrôtovým „inteligentným“ meračom. V budúcnosti budú súčasou tzv. "internetu vecí". Táto technológia bude exponenciálne zvyšova úrovne mikrovlnného žiarenia a Vašej expozície v domácnosti.

Súkromné organizácie nastavujú bezpečnostné normy
  Jednou z primárnych organizácií, na základe ktorej západné štáty (vrátane USA) nastavujú svoje národné bezpečnostné smernice expozícií mikrovlnného žiarenia, je ICNIRP.30 Problém nastáva tam, kde má súkromný subjekt dosah na niečo tak dôležité, ako je verejná bezpečnos. Malé privátne kluby môžu by žahko manipulované pomocou lobingu a tlaku zo strany priemyslu a vojenských záujmov. Súkromné organizácie si tiež majú možnos vybera členov, ktorí sú svojim spôsobom zaujatí voči vede EMP bez možnosti zásahu verejnosti alebo jej hodnotenia. Jedná sa o vysoko nedemokratický spôsob, ako si vybera žudí, ktorí sú zodpovední za klasifikáciu, či je technológia, ktorú používajú naše deti a vnúčatá na dennej báze, skutočne bezpečná.

  Prof. Dariusz Leszczynski z Fínska, profesionál v oblasti rádiových polí, napísal o nebezpečenstve tejto situácie. Bol tridsiatym prvým členom výboru IARC Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý v roku 2011 klasifikoval netepelné mikrovlnné žiarenie do triedy potenciálnych karcinogénov (2B).31 V nedávnom článku poznamenal, že súčasní členovia ICNIRP a noví členovia, ktorí nastupujú pre obdobie 2016-2020, majú rovnaké názory na „bezpečnos“ EMP:32

• RF-EMP nemajú žiadne účinky na zdravie
• źudská citlivos na RF-EMP neexistuje
• Jediný biologický mechanizmus pre RF-EMP je termálny
• Netermálne biologické účinky neexistujú

  Ak sú naše bezpečnostné normy stanovené prostredníctvom nevypočítatežných súkromných subjektov, skladajúcich sa z členov, ktorí už majú predpojatos proti súčasnej vede, poukazujúcej na škodlivé netermálne biologické účinky EMP, potom je pravdepodobné, že sa blížime k vežkej zdravotné kríze.

Spoločenská cesta vpred
  Doposiaž to mohlo vyznieva ako zlé správy. Dobrou správou je, že riešenia existujú. Existuje veža vecí, ktoré môžete urobi, aby sa Vᚠdomov, kancelária, škola a škôlka stali bezpečnými z pohžadu elektromagnetických polí. V dvoch zvýraznených stĺpčekoch sú uvedené základné body. Dodržiavaním týchto bodov môžete minimalizova úroveň Vašej expozície a expozície Vašej rodiny, pokým nebude dostatočná politická vôža vytvori riešenia v širokom meradle.

  Existujú aj riešenia na spoločenskej úrovni a to je aréna, kde budú ma inžinieri nesmierny význam. Jedným z primárnych riešení je optické vlákno. Prenos údajov pomocou svetla nevytvára žiadne rušivé elektromagnetické pole, s výnimkou switchov. Optika poskytuje takmer neobmedzenú šírku pásma. Umožní to prosperitu priemyslu, pretože šírka pásma už nebude limitujúcim faktorom. Prínosom bude nájdenie jednoduchého spôsobu, ako privies optické vlákna do každej domácnosti. Niektoré firmy sa už týmto zaoberajú33,34, v Nemecku a Rakúsku sa podarilo vyvinú technológiu, ktorá zmení existujúce medené kabeláže za vláknovú optiku vežmi jednoducho.

  Bezpečnejšie výrobky sú ďalšou možnosou zdokonalenia. Podstatou je zníženie vyžiareného výkonu bezdrôtových zariadení užívateža tak, že emisie budú nielen v rámci smernice FCC, ale na úrovniach, ktoré budú bezpečnejšie pre užívateža. Výskum na základe prác Dr. Palla môže prinies závery, že existujú určité frekvencie, polarizácie, pulzácie a výkonové kombinácie, ktoré majú minimálne nepriaznivé biologické účinky. Môže to by vežmi zložitý výskum, ale akonáhle sa priznáme, že máme nejaký problém, výsledky tejto práce môžu spoločnosti významne pomôc.

  Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú môžeme v súčasnosti urobi, je obmedzi zavádzanie bezdrôtovej technológie iba pre nevyhnutné aplikácie a spôsobom, kde nedochádza k preexponovaniu osôb a najmä detí. Bezstarostné rozširovanie bezdrôtovej technológie sa musí skonči. Ak chceme ma technologickú spoločnos, ktorá je aj bezpečná, musíme nájs inteligentnejšiu cestu vpred.


André Fauteux

Konferencia o elektro-hypersenzitivite odhažuje teóriu "nocebo efektu"

 „Nová vedecká pravda netriumfuje tým, že presvedčí oponentov, ale skôr tým, že jej oponenti sa nakoniec pravdy nedožijú a až nová generácia s pravdou vyrastá.“ - Max Planck 1858-1947

  Istý José Lévesque z rezidencie Saint-Colomban (Quebec, Kanada) pracoval ako inžinier komerčných bezdrôtových telefónnych staníc v rokoch 2001 až 2009. Tvrdí, že koncom roka 2005 sa u neho náhle vyvinula neznášanlivos k rádiovým frekvenciám (RF) a mikrovlnám, emitovaných týmito zariadeniami. "Spočiatku to bolo ako uštipnutie do ucha, keď som telefonoval. Aj keď som použil slúchadlá, mal som závraty a zvonilo mi v ušiach. Jedného dňa som sa ráno prebudil a cítil som sa ako opitý, počul som tón, podobný tomu, aký vydávajú detektory dymu."
  Lévesque prestal vykonáva svoju prácu v roku 2009, kedy sa jeho takzvaná elektro-hypersenzitivita (EHS) zhoršila. "Dnes mi meravie tvár a mám bolesti hlavy, ak sa vystavím  RF poliam, dokonca sa objaví krvácanie z nosa alebo mi praskajú cievky v  očiach. Stalo sa mi to i v nemocnici pri použití mobilného telefónu a Wi-Fi! S kolegami v práci sme sa smiali, pretože som im dokázal predpoveda, kedy zazvoní ich mobilný telefón, nakožko ten začal intenzívne vysiela ešte pred samotným zvonením.“ V skutočnosti tu však nie je nič na smiech. "Vzhžadom k tomu, že v mojom okolí bolo v januári 2013 inštalovaných niekožko inteligentných (smart) meračov, bolesti hlavy sú odvtedy u mňa trvalé."
  V dnešnom svete bezdrôtových technológií získalo asi 3% kanaďanov kontroverznú diagnózu elektro-hypersenzitivity (EHS) a/alebo viacnásobnej chemickej senzitivity (MCS).  "Mnoho žudí má vyššiu citlivos na stopy chemikálií a/alebo elektromagnetických polí v životnom prostredí" - uviedol kanadský Výbor pre žudské práva (CHRC) v správe Medical Perspectives on Environmental Sensitivities, zverejnenej ešte v roku 2007. EHS je sporný stav, charakterizovaný rôznymi nešpecifickými príznakmi, ktorý býva spustený u niektorých žudí už pri vežmi nízkej expozícii rádiofrekvenčnými elektromagnetickými požami (RF EMP), ktoré väčšina z nás toleruje. Pre nedostatok lekárskeho konsenzu, CHRC prijala aj politiku smerujúcu k zastaveniu diskriminácie jedincov precitlivelých na environmentálne faktory, pretože mnohí z nich stratia prácu a sú riešení psychológmi, v určitých prípadoch aj psychiatrami.

  Asi pred rokom, 17. júna 2015, Stály výbor kanadského parlamentu pre zdravie (HESA) zverejnil historickú správu, do ktorej po vypočutí verejných diskusiíí zahrnul aj 12 odporúčaní kanadskej vlády zo Zdravotného bezpečnostného kódu 6 pre vystavenie sa človeka elektromagnetickým poliam. Pod názvom "Rádiofrekvenčné elektromagnetické žiarenie a zdravie Kanaďanov" vyzýva správa najmä k tomu, aby bola "aj naďalej poskytovaná primeraná pomoc pre adaptabilitu environmentálne citlivých jedincov, vrátane elektromagnetickej precitlivelosti tak, ako je to požadované podža kanadského zákona o žudských právach". Odporúča tiež financovanie výskumu a testovania, diagnostiky a liečby EHS a jej možných vplyvov na zdravie na pracoviskách a zabezpečenie vypracovania lekárskych pokynov a ďalšieho vzdelávania na základe najnovších vedeckých poznatkov. Správa poskytla najmodernejšie dôkazy o EHS a MCS a bola predstavená svetovými odborníkmi na bruselskej konferencii. Témou 5. parížskeho kongresu bola „environmentálna idiopatická intolerancia“, akú úlohu majú EMP (elektromagnetické polia) a  viacnásobná chemická senzitivita (MCS). Prezentácia a videozáznamy z konferencie sú k dispozícii na webových stránkach konferencie, tlačovú konferenciu a exkluzívne rozhovory nájdete na Youtube kanáli.

  Kongres organizoval Dr. Dominique Belpomme, ktorý lieči viac než 1200 žudí s EHS a/alebo MCS. Ide o najväčšiu európsku skupinu environmentálne postihnutých, na ktorých v súčasnosti prebieha výskum. Vedúci Asociácie pre výskum protirakovinových terapií (ARTAC) a Európskeho výskumného ústavu pre rakovinové ochorenia a životné prostredie (ECERI), Dr. Belpomme nedávno vyvinul novú metódu diagnostiky a liečby EHS, stavu, o ktorom tvrdí, že nie je psychosomatický, pretože mnoho žudí (i lekárov) ho akceptuje. "Vytvorili sme nezávislú medzinárodnú pracovnú skupinu, ktorá žiada Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) na základe nových vedeckých poznatkov rozlíši chemickú a elektromagnetickú precitlivelos v medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH)," povedal v rozhovore. WHO publikuje závery výskumov a verejné správy o zdraví v súvislosti s EMP a inými znečisujúcimi látkami, ale nefinancuje tento výskum. Konzultantka verejných postupov a postojov v oblasti životného prostredia Cindy Sage, spolu-autorka správy BioInitiative sumarizuje to, čo je známe o účinkoch elektromagnetického poža na zdravie. Tvrdí, že dnes je už na svete tožko dôkazov o zdravotných rizikách dlhodobých, nízkoúrovňových expozícií EMP, že ak by sme ich ignorovali, EHS sa stane väčším a drahším celosvetovým problémom verejného zdravia. Dôkazy sú dostatočné k zmene noriem v oblasti verejného zdravia a prijatiu expozičných limitov, ktoré majú biologický základ. "Potrebovali sme ich včera, ale aplikujeme ich dnes."
  V správe sa konštatuje, že EHS spôsobuje „dlhotrvajúce príznaky spojené s výrazným odčlenením jedinca“, ale Dr. Belpomme dodal, že nejde o lekársku diagnózu a že neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz, že sú príznaky vyvolané EMP. "Väčšina štúdií naznačuje, že EHS jednotlivci nedokážu detekova expozíciu EMP presnejšie ako ne-EHS jednotlivci. Dobre riadené a dvojito vykonané slepé štúdie ukázali, že príznaky neboli korelované s expozíciou EMP ... EHS nemá žiadne jasné diagnostické kritériá a neexistuje žiadny vedecký základ k prepojeniu príznakov EHS a expozície EMP."

Konflikty záujmov

  Niekožko opýtaných expertov v Bruseli uviedlo, že štúdia citovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou bola odsúdená na neúspech. Po prvé preto, že je vežmi zriedkavé, a to aj u pacientov s EHS, aby žudia okamžite vnímali EMP. Po druhé, pretože tieto štúdie, ktoré sú zvyčajne vykonávané vedcami priamo prepojenými s elektro alebo telekomunikačným priemyslom, ignorujú mnoho typov EMP a spôsobov, akými sa vyvolávajú príznaky EHS minúty alebo hodiny po expozícii. V skutočnosti, "niektoré provokačné štúdie ukázali zmeny v srdcových rytmoch, poškodenie erytrocitov (červených krviniek) a zhoršený metabolizmus glukózy v mozgu po expozícii EMP u žiakov", uviedol v Bruseli švédsky onkológ a epidemiológ Dr. Lennart Hardell. Tieto údaje sa použili v roku 2012, kedy sa rakúska Medical Association stala svetovo prvou národnou organizáciou lekárov, ktorá zverejnila Smernice pre diagnostiku a liečbu ochorení súvisiacich so zdravotnými problémami okolo EMP (tzv. EMF syndróm). Konštatoval: "V máji 2011 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (prostredníctvom rezolúcie 1815) správu O potenciálnom nebezpečenstve elektromagnetických polí a ich vplyvu na životné prostredie (PACE 2011). Správa vyzýva k celej rade opatrení na ochranu žudí a životného prostredia, najmä zo strany vysokofrekvenčných elektromagnetických polí. Jedným z odporúčaní je "prija všetky primerané opatrenia na zníženie emisií elektromagnetických polí, a to najmä na rádiových frekvenciách z mobilných telefónov, expozíciu detí a mladých žudí, u ktorých sú najväčším nebezpečenstvom hlavové nádory."

  Elektrotechnik Emilie van Deventer, ktorý stojí na čele medzinárodného EMF projektu WHO, potrvdil, že jeho tím v súčasnosti skúma medzinárodnú vedeckú literatúru o zdravotných účinkoch RF (rádiofrekvenčných polí). "Monografie WHO Environmental Health budú zverejnené v najbližšej dobe. Budú zahŕňa i prehžad publikácií o elektromagnetickej precitlivelosti."
  Mnoho žudí však pochybuje, že nová monografia podstatne zmení pozíciu Svetovej zdravotníckej organizácie. Jej EMF projekt sa utápal v konflikte záujmov od začiatku, obviňuje Lloyda Morgana, ktorý sa úspešne vyliečil z nádoru na mozgu a ktorý zastupuje pacientov ako riaditež Centrálneho amerického registra mozgových nádorových chorôb. Doktorant elektrotechniky, van Deventer, kedysi viedol výskumný tím o EMP na Univerzite of Toronto, financovaný „bezdrôtovými“ obrami Bell Canada a Nortel. "Pokiaž mi je známe, má vežmi málo, ak vôbec nejaké poznatky o biológii, lekárskej praxi a verejnom zdraví", napísal Morgan a dodal, že nahradil mentora Michaela Repacholiho, bývalého vedca Health Canada a poradcu pre elektronické pomôcky. Repacholi založil medzinárodný EMF projekt WHO v roku 1996 za finančnej podpory priemyslu a s princípmi "prania špinavých peňazí“, čo odhalila redakcia Microwave News v roku 2006. Zariadil, že finančné prostriedky majú by zaslané jeho bývalému zamestnávatežovi, nemocnici Royal Adelaide Hospital v Austrálii, ktoré boli neskôr "darované" Svetovej zdravotníckej organizácii. Repacholi tiež založil Medzinárodnú komisiu na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), ktorej výstupom sú  dodnes odporúčané RF-expozičné limity ako základ hygienických expozičných smerníc v krajinách EU a USA. Tie berú do úvahy len riziká ohrevu tkaniva a ignorujú netepelné účinky RF elektromagnetických polí nízkej úrovne, pri dlhodobej expozícii, akými môžu by bolesti hlavy, nespavos a porušenie hematoencefalickej bariéry. "V skutočnosti je medzinárodný EMF projekt krtkovací priemysel zakotvený vo Svetovej zdravotníckej organizácii", uviedol Morgan. Van Deventer na toto vyjadrenie nereagoval.

  Podobne aj ďalší rečníci na bruselskej konferencii poznamenali, že vedci, ktorí tvrdia, že EHS je psychosomatický problém, sú prepojení s elektro a telekomunikačným priemyslom. ICNIRP uvádza, že jej členovia sú nezávislí od komerčných záujmov, ale niektorí boli obvinení z konfliktu záujmov. Okrem Repacholiho je najznámejší Anders Ahlbom, profesor epidemiológie na Karolinska Institute a bývalý poradca tabakového priemyslu. V roku 2011 bol donútený k rezignácii ako člen Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) v pracovnej skupine pre rádiofrekvenčnú energiu. Švédska novinárka Mona Nilsson odhalila, že bol riaditežom poradenskej firmy Gunnar Ahlbom AB, ktorú založil jeho brat, slúžiacej telekomunikačným spoločnostiam. O niekožko dní neskôr, IARC oficiálne klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (RF EMP) ako "možný karcinogén (trieda 2B)".

Historická konferencia

  Celkovo približne 160 lekárov, vedcov, právnikov a ďalších účastníkov konferencie si prišlo do Bruselu vypoču 15 medzinárodných expertov na EMP účinky. Dr. Belpomme vo svojej prezentácii naznačil, že snímky mozgu poukazovali na fakt, že mnohí jeho EHS / MCS pacienti trpia nedostatkom prietoku krvi v mozgu (tzv. mozgovou hypovaskularizáciou) a trval na tom, že lekári musia bra ich príbehy vážne, ako to otec medicíny Hippokrates odporúčal. "V posledných štyroch rokoch som osobne skúmal 1213 pacientov a 90% z nich boli naozaj elektro-hypersenzitívni (EHS) a spĺňali naše tri objektívne klinické kritériá: 1. ich príznaky nebolo možné vysvetli patologicky, 2. objavujú sa a sú reprodukovatežné pod vplyvom elektromagnetického poža a 3. ustupujú alebo miznú, pokiaž sa týmto poliam pacienti vyhýbajú. Objektívne vyšetrenie krvi a moču, rovnako ako Dopplerov ultrazvuk z krčnej tepny ukazuje, že títo pacienti trpia mozgovými zmenami, a to najmä vo vežmi dôležitých oblastiach thalamu (medzimozgového hrbolu) a limbického systému (čas mozgu v okolí thalamu). Naše výsledky musia potvrdi medzinárodné štúdie, ale máme už dostatočne vedecké znalosti, aby odborné kruhy a vlády jednotlivých krajín vedeli rozpozna chorobu."
  Belpomme zistil, že mnohí jeho pacienti majú abnormálne vysoké hladiny histamínu (ukazovatež zápalu), IgE protilátok (= alergia), proteínov tepelného šoku HSP27 a/alebo HSP70 (bunkový stres), proteínu S100B (cerebrálna boles), anti-O-myelínových protilátok (bunkový stres) a nižšie hladiny vitamínu D (metabolická anomália) a močového melatonínu (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia brzdia produkciu tohto životne dôležitého hormónu, ktorým naše telo reguluje biologické hodiny a bojuje proti nádorovým ochoreniam). Okrem potreby zníženia expozície EMP s najvyššou prioritou, Dr. Belpomme spomenul, že sžubné podporné ličebné procedúry u žudí s EHS zahŕňajú antihistaminické lieky, prirodzené protizápalové látky (ako Ginkgo biloba a obzvl᚝ Fermented Papaya Preparation (FPP), ktorý zlepšuje prietok krvi v mozgu a stimuluje imunitný systém u pacientov s AIDS, tiež vitamíny a minerály), ktoré chýbajú žuďom so syndrómom EHS. Belpomme tiež poznamenal, že liečba musí by upravená pre konkrétny biologický profil a symptóm pacienta. Mnoho z nich má napríklad vysoké hladiny ažkých kovov v tele, ktoré sú neurotoxické a všetky kovy fungujú ako antény, zachytávajúce rádiofrekvenčnú energiu. Belpommeho štúdia o viac ako 700 pacientoch s EHS/MCS syndrómom bude publikovaná v recenzovanom odbornom časopise.

Znovuobjavenie starého problému

  Niekožko európskych prieskumov v rokoch 1995 až 2004 ukázalo, že podiež žudí, ktorí boli viac či menej netolerantní k EMP, vyskočil z 1.5% vo Švédsku až po 11% v Anglicku. „Severské krajiny majú dokonca uznanú EHS ako funkčnú poruchu“, vysvetlil švédsky neurológ Olle Johansson. Vedúci oddelenia experimentálnej dermatológie na Karolinska Institute v Štokholme a priekopník v oblasti vyšetrovania EHS od roku 1980, Dr. Johansson, konštatoval, že hoci EHS nebola zaradená medzi lekárske diagnózy WHO, bola v roku 2000 klasifikovaná ako funkčná porucha v The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD-10, zverejnená Radou ministrov, zastupujúcich Nórsko, Fínsko, Švédsko a Dánsko. V tejto správe bolo uvedené, že takzvaná idiopatická (= neznámej príčiny) intolerancia na životné prostredie zahŕňa rozmanité chemické senzitivity (MCS) a elektromagnetickú neznášanlivos (EMP-alergiu), ktorá je definovaná ako: "zvyčajne celkové príznaky (únava, nevožnos, ažkosti s pamäou a sústredením, atď), spojené s používaním TV/PC/monitorov, elektrických transformátorov, žiariviek, apod.. Príznaky vymiznú v ne-elektrických prostrediach".
  „V prípade EHS nejde o nič nové. Prvýkrát bola diagnostikovaná ako mikrovlnný syndróm nemeckým lekárom Erwinom Schliephakeom ešte v roku 1932. Počas druhej svetovej vojny, operátori radarových systémov, ktorí boli nadmerne vystavení rádiofrekvenčným poliam, boli často postihnutý niečím, čo sa následne nazvalo mikrovlnnou chorobou“, vysvetlil Dr. David Carpenter. Bývalý zakladajúci člen a dekan Albany University School of Public Health v New York-u a v súčasnosti vedúci Inštitútu pre zdravie a životné prostredie, Dr. Carpenter je spolu so Cindy Sage ko-editor najznámejších nezávislých správ o zdravotných účinkoch EMP, zverejnených v rokoch 2007 až 2012 pracovnou skupinou BioInitiative.

  Podža Dr. Carpentera, napriek nedostatku vedeckého konsenzu o príčinách a mechanizmoch, "evidencia je dostatočná, aby deklarovala, že elektromagnetická precitlivelos skutočne existuje; dokonca môže by vyvolaná i malým impulzom, ale každý jedinec reaguje inak. Mnoho žudí si neuvedomuje, že EHS je príčinou ich rôznych nešpecifických príznakov, ktoré sú už dlhodobo opisované ako neurasténie. Je dôležité navrhnú objektívne testy na určenie, u ktorých pacientov ide skutočne o precitlivelos a zároveň uznávam, že niektoré príznaky môžu by aj psychologického pôvodu. Myslím si, že porovnávanie EHS a MCS je dobrá vec, majú veža spoločného. Okrem toho by som doplnil chronickú únavu, fibromyalgiu a nemoc Vojny v zálive do zoznamu chorôb idiopatickej intolerancie na životné prostredie.“ Dodal, že by sme sa mali zaobera nielen frekvenciou a intenzitou mikrovĺn. "Náhle špičky nosných frekvencií a ich vyšších harmonických môžu by tým, čo by nás malo znepokojova. Ide o rovnaký jav, ktorý sa vyskytuje u bezdrôtových zariadení, akými sú inteligentné (smart) merače a rôzne fitness náramky, ktoré emitujú vežmi krátke impulzy s vysokou intenzitou."
  Dr. Carpenter dodal, že trieda plná detí, kde sa tabletmi alebo notebookmi pripájajú k internetu pomocou bezdrôtovej Wi-Fi technológie, môže „generova obrovské úrovne rádiofrekvenčnej energie (RF), čo môže by dostatočný impulz pre spustenie rozvoja EHS poruchy, ktorá bude pokračova po celý život týchto detí". V blízkosti zdrojov týchto elektromagnetických polí sa u žudí s  EHS typicky vyvinie boles hlavy, únava, duševná otupenos, podráždenos a celkové zníženie schopnosti normálne fungova. "Nielenže sú deti náchylnejšie ku akejkožvek expozícii v okolitom prostredí, ale ak necháme naše deti v školách, kde majú by vzdelávané a zároveň vystavené činidlu, ktoré znižuje ich schopnos venova pozornos, uči sa a zároveň podporuje vznik choroby, je to tragédia, je to hlúpe a mali by sme kona pre zníženie expozície práve tam! Káblami pripojená počítačová učebňa nebude ma za následok vystavenie RF poliam, bude ma rovnaký prístup k Internetu, ktorý diea potrebuje, ale za každú cenu to robi tak, aby všetko fungovalo bezdrôtovo, bez zvažovania dlhodobých účinkov na zdravie, nie je múdre."

Tisíce rozporuplných štúdií a úloha finančných prostriedkov z priemyslu

  Netepelné biologické účinky rádiofrekvenčných elektromagnetických polí boli prvýkrát uznané vládou USA v roku 1972, v Naval Medical Research Institute bibliografii, ktorá citovala viac ako 2300 štúdií, a v roku 1986 v americkej National Council on Radiation Protection & Measurements. Za prečítanie stojí článok bývalého vedca US EPA Carla Blackmana z roku 2009 o posudzovaní nielen frekvencie a intenzity, ale i modulácie rádiofrekvenčného žiarenia: Evidencia z ELF a RF štúdií podporujúca lepšie začlenenie identifikácie a vyhodnotenia rizík.
  Nedorozumenia lekárov o environmentálnych citlivostiach majú čiastočne dôvod v nedostatku finančných prostriedkov na nezávislý výskum, ale vedci pracujúci pre priemysel nepociujú žiaden nedostatok financií. "Existuje tožko štúdií, kde sa nepodarilo detekova EHS, ako štúdií, ktoré potvrdili jej existenciu“, tvdrí Henry Lai, profesor bioinžinierstva na University of Washington a spolupracujúci šéfredaktor časopisu Electromagnetic Biology and Medicine. „V samej podstate, veda o elektromagnetickej citlivosti nie je taká silná, ako si väčšina žudí myslí. Dosiahnu pozitívne a konečné vyhlásenie o EHS je napodobnením rovnakej paródie, akou sa nám priemysel snaží natlači do hláv, že používanie bezdrôtovej technológie je úplne bezpečné."

  Lai, ktorý študuje biologické účinky elektromagnetických polí od roku 1980, hovorí z vlastnej skúsenosti. V skorých 90-tych rokoch, on a jeho kolega NP Singh zistili, že vežmi nízke RF expozície z radaru, teda výrazne pod hranicou odporúčaných limitných hodnôt ICNIRP, poškodili DNA. Keď bol ich objav potvrdený, výrobca mobilných telefónov, Motorola, urobil všetko, čo mohol, aby ich zdiskreditoval a dokonca sa im pokúsil da padáka, povedal pre časopis Seattle Magazine. V roku 2006 zanalyzoval zdroje financovania 326 štúdií zameraných na efekty mobilných telefónov od roku 1990. Zistil, že 73% štúdií financovaných odvetvím priemyslu bolo negatívnych (nenašli žiadny účinok), zatiaž čo 68% nezávislých štúdií bolo pozitívnych (účinok bol preukázaný). A tak aj keď priemysel financoval len 30% výskumu na túto tému, celkové výsledky boli rozdelené 50-50. "To akože je 50 percent nepoužitežných?", opýtal sa redaktorov časopisu. Pravdou je, že našiel 86% štúdií, ktoré preukazujú biologické alebo zdravotné účinky a tie boli financované nezávisle od seba, píše Townsend Letter. Jeho záver: skutočnos, že 50% celkového počtu štúdií preukazuje účinok, je dos na to, aby sme dodržali preventívny prístup, ktorý minimalizuje významnú expozíciu.

  Príhovor v Bruseli napísal Dr. Lennart Hardell, ktorý dlhé roky pôsobil od neskorých 70-tych rokov ako výskumník karcinogénneho efektu pesticídov (špeciálne glyfozátov ako Monsanto Roundup, ktoré boli klasifikované ako 2A karcinogén) a nedávno tiež vzniku rakoviny mozgu používaním mobilného telefónu (rádiofrekvenčná energia klasifikované ako 2B karcinogén). Hardell potvrdil, že existuje mnoho konfliktov záujmov v oblasti výskumu EMP. "Firmy sa dozvedeli, že už malé investície do sponzorovania výskumných programov a najímania profesorov pre mimočasové projekty môže produkova neprimerane vysoké výnosy pri vytváraní správ, článkov, recenzií a kníh, ktoré nemusia by vo verejnom záujme, ale sú určite prínosom korporátnych základov“, uviedol Hardell. So schopnosou rozhodnú, kto urobí vedecký výskum, priemysel tiež diktuje výsledok výskumu a jeho interpretáciu. Priemyslom podporovaná veda je schopná vytvori „protichodný dôkaz" pre každé alarmujúce zistenie, takže sa dá z výsledku tvrdi, že "táto otázka je sporná" a že "vedci majú rozdielne názory" alebo že efekt "nie je presvedčivo preukázaný". Niet teda pochýb o tom, že takto vytvorený obraz je u verejnosti pokrivený a reštriktívna legislatíva je oneskorená. „Experti“ v tejto oblasti sa sústreďujú do samozakladajúcich výborov a organizácií. Tieto odborné klastre sú nevyhnutne spojené s priemyslom a iniciatívami v oblasti priemyslu. Medzitým rodičia, ktorí odhlásia svoje choré diea zo školy s Wi-Fi technológiou, sú takmer považovaní za zločincov. (Pre viac informácií si prečítajte: Institutional Corruption in Dealing With the Risks of Radiofrequency Radiation in the Past 50 Years, od profesora Franza Adlkofera z nadácie Pandora).

  David Carpenter dodáva, že komunita „bioelektromagnetických vied“ je ovládaná inžiniermi a fyzikmi, nie zdravotníkmi. Inžinieri a fyzici, ktorí sú členmi ICNIRP, vyvinuli medzinárodné normy pre vystavenie EMP len na základe ochrany pred tepelnými účinkami a "nie sú spôsobilí identifikova účinky na žudské zdravie".

Prečo je väčšina EHS štúdií negatívnych

  Igor Belyaev, vedúci Laboratória rádiobiológie Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, vysvetžuje, prečo väčšina štúdií EHS nedokáže preukáza, že niektorí žudia reagujú na extrémne nízke frekvencie (ELF - 50 Hz) alebo na mikrovlny (MW). "Bohužiaž, niektoré recenzie a tímy v oblasti bioelektromagnetických vied nezahŕňajú analýzu rôznych biologických veličín a fyzikálne parametre porovnávaním údajov o účinkoch ELF/MW z rôznych štúdií. Výsledkom je zavádzajúci záver, že slabé ELF/MW neprodukujú žiadne "reprodukovatežné" efekty. Naša analýza naznačuje, že rôzne parametre signálov (šírka pásma, frekvencia, modulácia, polarizácia) je potrebné starostlivo zváži pri štúdiu biologických účinkov EMP, vrátane EHS. Dáta ukazujú, že doba trvania expozície a doba po expozícii sú dôležitými parametrami pre vykreslenie efektov EMP. Zohžadnená doba odozvy kinetiky EMP pri individuálnej citlivosti, zmena vo fyziológii a závislos na fyzikálnych parametroch naznačujú, že by v štúdiách o účinkoch EMP mali by zohžadnené viaceré podmienky expozície. Nezanedbatežný počet štúdií ukazuje, že ELF/MW účinky sú závislé na koncentrácii dvojmocných kovov, lapačov vožných radikálov a antioxidantov. Tieto štúdie poskytujú mechanistické zázemie pre liečbu účinkov elektromagnetického poža, založenú na chelatačných dvojmocných kovoch, znížení ROS (chemicky reaktívnych molekúl obsahujúcich kyslík, ktoré premieňajú iné molekuly na vožné radikály) a vyvažovaní vitamínov. "Okrem frekvencie/í nosnej vlny, pásma (frekvenčného rozsahu), modulácie (spôsobu, akým sa údaje dostávajú na nosnú vlnu), polarizácie, periodicity, doby existencie a neexistencie expozície a prítomnosti statických magnetických polí a bludných prúdov, EHS príznaky tiež závisia od vysokej koncentrácie ažkých kovov v organizme.“

  Právnik a lekár George Carlo, ktorý v rokoch 1993 až 1999 stál na čele Programu na výskum bezdrôtových technológií v hodnote 28 miliónov dolárov (ktorý spája používanie mobilných telefónov s rakovinou), písomne potvrdil, že súhlasí s Belyaevom: "Najdôležitejším určujúcim faktorom pre príčinnú súvislos nie sú epidemiologické údaje, pretože tento nástroj nie je dostatočne presný, aby zvládol multipríznakovú poruchu, akou je EHS. Najdôležitejším aspektom pre určenie príčiny a následku v prípade EHS je biologický mechanizmus poškodenia. Podža našich skúseností sa jedná o ICRW (rádiové vlny prenášajúce informácie), tvorené formami vĺn, ktoré spúšajú sympatetické stresové kaskády. To znamená, že pre tých, ktorí trpia EHS, sú najviac problematické vlny, ktoré prenikajú do organizmu, kde modulačne interferujú. Iné formy EMP sú zvyčajne menej účinné spúšače príznakov. To znamená, že u niektorých žudí je napr. spúšačom „špinavá elektrina“ (vysokofrekvenčná modulácia na rozvodoch elektrickej energie). Určité formy spúšačov môžeme nájs aj v iných oblastiach, napr. hlasné zvuky alebo jasné svetlá."
  Carlo dodal: "Tento nesúlad v reakciách tiež znamená, že štúdie, ktoré používajú simulované signály - napríklad tie, ktoré sú použité vo väčšine publikovaných provokačných štúdií, na podporu tvrdení o nocebo efekte alebo psychosomatických spúšačoch - merajú expozície, ktoré pravdepodobne nespôsobia symptómy. Nemajú "žiadny vplyv", pretože nemajú vzor expozície, ktorý je schopný "spôsobi efekt". To znamená, že väčšina publikovaných štúdií má obmedzenú alebo žiadnu hodnotu pre určenie príčinnej súvislosti a cesty vpred pre lekársky zásah. Existujú efektívne skríningové nástroje, ktoré definujú, či je prítomná čistá EHS. Patrí medzi ne laboratórna metrika, ktorá vyžaduje vzorky krvi alebo moču, rovnako ako presne cielené posúdenie zmien srdcového rytmu a presné otázky, ktorých ciežom je definova súčasnú "adaptačnú schopnos". S týmito údajmi v ruke sa účinné nápravné intervenčné protokoly prispôsobia tak, aby ich jednotlivci mohli nasledova. EHS nemusí by chápaná ako "doživotný trest". Môže by riadená do bodu, kde sme schopní udržiava dobrú kvalitu života aj vo svete, ktorý sa topí v bezdrôtových signáloch" (prečítajte si článok: Príznaky elektrosenzitivity môžu by odstránené u 60% žudí a významne znížené u ostatných - Dr. Brian Clement).

Nejde o psychosomatický jav, ale o niečo v hlave

  Všetci rečníci sa v Bruseli zhodli na tom, že kým EHS príznaky nie sú špecifické pre jediné ochorenie, sú vežmi zriedka psychosomatické. Ale napriek niekožkým štúdiám vysokej kvality, ktoré u dvojito vykonaných slepých testov (s možnosou odfiltrova subjektívny faktor) potvrdili, že EHS sa skutočne odvíja od EMP, Svetová zdravotnícka organizácia si stále uvedomuje, že niektoré štúdie naznačujú spúšanie EHS z nocebo efektu (strach z látky vnímanej ako škodlivej). José Lévesque navrhol úradníkom verejného zdravia Health Canada, že by sa nechal dobrovožne vyšetri na stanovenie biologických reakcií na mikrovlny. Odmietli. Hovorí: "Je žahké tvrdi, že sa jedná o nocebo efekt, pokiaž ma nechcete otestova, pretože sa bojíte, že výsledky budú použitežné a budete musie podža toho kona. Viem, že testy by mali spústu dôsledkov pre mňa, nakožko moje príznaky sa objavujú 5 až 10 minút potom, čo mám blízko seba zapnutý Wi-Fi router a potom som nepoužitežný tri alebo štyri dni. Ale ak to môže pomôc žuďom uvedomi si nebezpečenstvo bezdrôtového sveta, tak prečo nie ... "

  Texasský chirurg William J. Rea počul tento druh príbehu tisíckrát od roku 1974, odkedy sa stal priekopníkom v oblasti environmentálneho lekárstva v Environmental Health Center v Dallase. Bývalý profesor chirurgie ošetril viac ako 35 000 pacientov s MCS a EHS, vrátane stoviek lekárov - kolegov, z ktorých mnohí sa neskôr vyškolili v oblasti environmentálnej medicíny. V roku 1991 zverejnil Dr. Rea štúdiu o metóde diagnostikovania EHS. Vyžaduje, aby pacient strávil tri až štyri dni v čistom, kontrolovanom prostredí k upokojeniu jeho nervového systému vyčerpaného znečisujúcimi látkami a eliminoval kompenzácie organizmu, ktoré maskujú skutočné spúšače príznakov. Viac ako 700 z jeho pacientov podstúpilo  tomografiu mozgu, ktorá ukázala diery alebo vady na povrchu mozgu, čo poukazuje na zníženie prietoku krvi alebo neuronálnej aktivity. "Je to naozaj v hlave a skutočne mám toho dôkaz !", žartoval 80-ročný lekár počas svojho bruselského príhovoru, po ktorom potvrdil, že 80% z jeho EHS pacientov bolo otrávených formami mykotoxínov.
  Dr. Rea popísal, ako testuje svojich EHS pacientov rôznymi frekvenciami v miestnosti uspôsobenej ako faradayova klietka,  chránenej pred pôsobením elektromagnetických polí. "Nedávno ma navštívil farmár, ktorý prišiel o 250 kusov dobytka kvôli jeho elektrickej senzitivite. U nás sme ho otestovali v tienenej miestnosti a zreprodukovali elektrickú citlivos, zreprodukovali jeho symptómy. Zistili sme špecifické frekvencie, ktoré symptómy spôsobujú plus fakt, že sme ich spustili. "Pokiaž ide o liečbu pacientov s EHS, zistili, že existujú určité špecifické sínusové elektromagnetické vlny, ktoré sú prospešné pre každého jednotlivca, pôsobiace ako neutralizačné hormonické signály. Táto technika bola vyvinutá v Spojenom krážovstve v roku 1980  biofyzikom Cyrilom W. Smithom, bývalým prednášajúcim na Salford University, spoluautorom knihy „Elektromagnetický muž“ a lekárom Jeanom Monrom, riaditežom súkromnej nemocnice Breakspear so sídlom v Hertfordshire. Dr. David Carpenter po konferencii povedal: "Najviac ma zaujal Bill Rea, s ktorým som sa ešte nestretol. A stavím sa, že má pravdu v jeho myšlienke, že človek nemôže dostatočne preukáza citlivos bez ‘odmaskovania‘ existujúceho prostredia".

  Pokiaž ide o teóriu nocebo efektu, Dr. Michael Kundi, vedúci Ústavu hygieny životného prostredia na Lekárskej univerzite vo Viedni, ktorý študoval účinky elektromagnetických polí od polovice 80-tych rokov, v rozhovore povedal: "Myslím, že väčšina žudí s EHS ani sprvu netušila, že bola vystavená elektromagnetickým poliam, takže si nemyslím, že strach zo žiarenia je zdrojom príznakov. Ten by mohol neskôr prispieva k pretrvávaniu príznakov, ale pôvodné symptómy v mnohých prípadoch nastali bez znalosti expozície." Napriek tomu mnoho žudí z priemyslu a vlád krajín neustále opakuje, že EHS príznaky sú dôsledkom fóbií vyvolaných správami v médiách. Prof. Olle Johansson odpovedá: "Táto možnos nevysvetžuje, prečo krysy, výhony paradajok a baktérie reagujú negatívne na EMP, nakožko nepozerajú televíziu a nečítajú noviny."

Ďalšie zlaté klince bruselskej konferencie

  Dr. Lennart Hardell sa pridal do rozhovoru: "Sledoval som literatúru o EHS, kde sa jasne dokazuje, že je to skutočná choroba, ktorá je spojená s vystavením sa elektromagnetickým poliam. Títo žudia potrebujú by uznaní ako chorí, ale nie na psychiatrickú poruchu, o ktorej mnohí lekári majú tendenciu hovori: ‘och, to je psychiatrické ochorenie, je potrebné zača kognitívnu liečbu’. Namiesto toho je potrebné sa o pacientov starostlivo postara v nemocniciach. Počas tejto konferencie sme adresovali potrebu diagnostických kritérií a tiež toho, že EHS by mal ma pridelený ICD kód, podobne ako iné choroby, pretože by to užahčilo lekárovi liečbu týchto pacientov, boli by braní vážne. Bez takéhoto diagnostického kódu je ich žahké prepusti. Chápem, že problémom sú príznaky špecifické pre rôzne osoby a že nateraz nie sú stanovené kritériá pre určenie diagnózy. Musíme zavies zoznam príznakov a biologické markery a s tým musíme ís do WHO, aby EHS bola zaradená ako choroba a následne založi procedúry. Videl som niektoré z výsledkov Dr. Belpommeho z oblasti výskumu a sú vežmi zaujímavé. Tieto znaky môžu prispie k diagnóze v budúcnosti, pretože našiel niekožko markerov, ktoré sú zvýšené u EHS osôb. Musíme tiež vzdeláva žudí v spoločnosti, pretože väčšina žudí si myslí, že neexistuje žiaden problém s EMP. Rovnako tak musíme vzdeláva aj lekárov."
  Jedna z posledných štúdií Dr. Hardella, spolupodpísaná aj Michaelom Carlbergom, nedávno ukázala významné zvýšenie výskytu nádorov nervového systému neznámeho typu a počtu úmrtí, ktoré boli spôsobené vo Švédsku od roku 2008. Miera výskytu vzrástla takmer o 5% u mužov a viac ako o 4% u žien a úmrtnos vyskočila o 24% u mužov a o 20% u žien. "Došli sme k záveru, že švédsky register rakovinových výskytov nie je spožahlivý, nakožko nezapočítal výsledky epidemiologických štúdií o používaní bezdrôtových telefónov a rizikách nádorov na mozgu."

  Taliansky pediater Ernesto Burgio, vedúci Medzinárodného spoločenstva lekárov pre environmentálnu vedeckú komisiu, vysvetlil úlohu epigenetiky, definovanej Wikipediou ako "štúdium bunkových a fyziologických zvláštnostných variácií, ktoré nie sú spôsobené zmenami v sekvencii DNA, alebo, ako vonkajšie faktory životného prostredia zapínajú a vypínajú gény a ovplyvňujú, ako bunky tieto gény čítajú". V Európe sa výskyt detskej rakoviny zvýšil o 50% za posledných 25 rokov a to, čo je prekvapujúce je, že ide najmä o zvýšené výskyty rakoviny u dojčiat do dvoch rokov. Dr. Burgio hovorí, že tieto nárasty rakoviny a mnohých chronických ochorení, akými sú alergie, diabetes 2.typu a dokonca schizofrénie nie sú spôsobené nešastnou náhodou, ale tým ako životné prostredie mení nᚠgenóm, genetický softvér, ktorý môže zmeni DNA, nᚠgenetický slovník. Tieto ochorenia "sú biologické reakcie na nesprávne informácie. Prostredie sa mení príliš rýchlo, nᚠorganizmus nemôže drža krok", dodal Burgio. Najdôležitejšia vec, ktorú môžeme urobi, je primárna prevencia: zníženie našej expozície EMP, koncentrácie ažkých kovov a endokrinných disruptorov, vrátane pesticídov. "Expozícia EMP rastie všade a je to úplne podceňovaný problém. Ak si začneme uvedomova, že toto všetko je nebezpečné, môžeme zača so znižovaním expozície, a to najmä v kritickom okne vyvíjajúceho sa plodu, pre ktorého predstavuje znečistenie vážne nebezpečenstvo, ktoré je ešte prenášané aj na ďalšie generácie pomocou spermií. Primárnou prevenciou môžeme zmeni osud týchto detí."
  Dr. Michael Kundi dodal: "Máme technické riešenia, ale nebudú môc by realizované, ak budeme pokračova len s predstavou, že ak jednoducho nedôjde k ohrevu tkaniva, potom nemáme problém. Takže prvý krok je rozpoznanie netepelných (biologických a zdravotných) efektov ako skutočný účinok, a to sa nestalo vo vedeckej komunite v miere, ktorá je nevyhnutná. Myslím, že je nejaká nádej, aby sa obnovila sila vedeckej komunity pri štúdiách EHS, z mechanických, diagnostických a terapeutických hžadísk. A dôkazy pribúdajú, aby sme v budúcnosti poznali špecifické diagnostické markery."
  Konečné slovo pochádza od Prof. Olleho Johanssona z Karolinska Institute, ktorý v roku 2012 napísal: "Vo Švédsku je EHS oficiálne uznaná ako plne funkčná porucha - to znamená, že nie je považovaná za chorobu, a teda žiadna diagnóza neexistuje. Nejde o nič špeciálne pre Švédsko, termíny "funkčné poškodenie" a "ochorenie" sú definované podža rôznych medzinárodných dokumentov. To znamená, že prvý krok pre človeka vo Švédsku s funkčným poškodením je obráti sa na zvláštny štátny úrad pre otázky zdravotného postihnutia, rovnako ako na rôzne handicapové organizácie a orgány, aby sa dosiahla dostupnos opatrení rôznych typov s jediným ciežom - ma rovný život v spoločnosti založenej na rovnosti (podža OSN 22 Štandardného pravidla pre vyrovnávanie príležitostí občanov so zdravotným postihnutím - od roku 2007 zmeneného na Dohovor OSN o žudských právach pre osoby s funkčným postihnutím (The UN Convention on Human Rights for Persons with Functional Impairments)).

"Osoby s funkčnou poruchou EHS majú vlastnú handicap organizáciu, The Swedish Association for the Electrohypersensitive. Táto organizácia je súčasou The Swedish Disability Federation. Ako dôsledok tohto, švédska asociácia pre EHS dostáva ročné vládne dotácie. Postihnutie je - podža definície - neuvedené niekým iným a nepreukázané testami. Porucha je vždy osobná (súkromná) a rozvíja sa pri styku s horším prostredím. Nezabudnite, že funkčné poruchy sú založené iba na každom jednotlivcovi postihnutom dostupnosou k - a kontaktom s - horším prostredím, teda nie je v skutočnosti potreba žiadneho "uznania" v miestnych zákonoch. Bývalý švédsky minister zdravotníctva a sociálnych vecí Lars Engqvist - ako člen minulej vlády - v každom prípade dal "súhlas" k listu z mája 2000. Tiež dal jasne najavo, že tamojšie EHS osoby nie sú žiadnou výnimkou alebo obmedzením v zákonoch a predpisoch pre handicap. Tieto zákony a predpisy majú by plne uplatnitežné aj pre EHS osoby.
  "Liečba členov komunity rovnako nie je niečo, čo by malo by vykonané ako láskavos; ani to nie je niečo, čo by parlament alebo vláda mala zdvorilo žiada od iných jednotlivcov. Rovnos nie je niečo, čo je potrebné urobi "z dobroty niečieho srdca". Je to niečo, čo človek robí, pretože sa to od každého očakáva, pretože nedostupnos a diskriminácia sú zakázané zákonom. Takže nie je v poriadku, aby zámerne boli jeho príznaky horšie. EHS jedinec preto musí v každej situácii a všetkými dostupnými prostriedkami požadova rešpekt a dostupnos. Musí vežmi jasne odmieta všetky prístupy, ktoré odrážajú mentalitu "súcitu" alebo "starostlivosti". Nedostupnos nie je osobný problém. Je to problém pre spoločnos. Nedostupnos nie je o pozícii. Jedná sa o diskrimináciu. A diskriminačné konanie a správanie nesmie by riešené hovorením o liečbe s dobrým úmyslom. Diskriminácia je už nelegálna!"
  A na tlačovej konferencii k 5.parížskemu kongresu dodal: "Samozrejme, že všetci chceme, aby sme sa mýlili, chceme, aby EMP boli úplne bezpečné, chceme by schopní poveda rodičom, že bolo v poriadku používa bezdrôtové technológie, ale potom samozrejme obrovská čas vedeckej literatúry musí by chybná a hovoríme o tisíckach a tisíckach článkov, ktoré sú už publikované. A viac a viac sa publikuje, za týždeň to môže by 20 až 25 papierov, ktoré sa mi objavia v počítači ... Samozrejme, človek musí ma na pamäti, že vežmi veža bádania a výsledkov vlastne začalo už u jedného vedca. Potom by sme mohli ma pravdu a boli by sme z toho smutní."


Susan D. Fosterová

Odkrýva World Cancer Report 2014 celú pravdu ?

  Pondelok 3. februára 2014 bol pre Londýn vežmi špeciálnym dňom. Len počasie bolo predvídatežné. Padal studený dážď a zástupy vedcov vstupovali do sály Royal Society Library’s Special Events Room v Carlton House Terrace, plnej novinárov. Svojimi historickými koreňmi siahajúcimi do roku 1600, Royal Society Library vítala vedcov z celého sveta po celé stáročia.

  V tento deň sa na tlačovom brífingu vyčlenili dvaja prítomní vedci - autori objemnej a hrubej knihy "World Cancer Report 2014" (Svetová správa o rakovine 2014). Spoluautori, prof. Bernard Stewart z Lekárskej fakulty University of New South Wales a Christopher Wild, PhD, riaditež váženej Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), patriacej pod krídla Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), boli pripravení poveda svetu, že sme na pokraji rakovinovej cunami. „World Cancer Report 2014“ bola v príprave takmer šes rokov. IARC je agentúra pre výskum rakoviny pod WHO a kžúčovou súčasou jej poslania je šíri informácie o rakovine. Zhromažďova informácie, klasifikova riziká rôznych látok a zdieža tieto novinky s celým svetom. V tento deň boli novinky skžučujúce.

  Výskyt rakoviny rastie takým rýchlym tempom, že nedokážeme nájs našu cestu von z tejto globálnej zdravotnej krízy. „Musíme sa zamera na prevenciu v masovom meradle“, oznámili Dr. Wild a prof. Stewart zhromaždeniu niečo málo cez 25 novinárov. „źudská a ekonomická katastrofa čaká svet, s nákladmi na zdravotnú starostlivos vymykajúcimi sa kontrole“, píše sa podrobne v masívnej správe, ktorú títo dvaja muži práve dokončili. 650-stranová kniha, prvá World Cancer Report od roku 2008, mažovala matný obraz pre svet.

  Novinári, zhromaždení na tlačovom brífingu, počúvali čísla a ich význam bol jasný. 14 000 000 nových prípadov rakoviny je diagnostikovaných na celom svete každý rok, s tým, že sa očakáva, že sa počet takmer zdvojnásobí počas nasledujúcich dvoch desaročí  na 22 000 000 nových prípadov za rok. Dokonca aj tie najbohatšie krajiny sa budú musie snaži vyrovna sa so špirálou stále rastúcich nákladov na liečenie a starostlivos o pacientov s rakovinou. Samozrejme, že najväčšie bremeno ponesú krajiny so slabšou ekonomikou, v ktorých sa očakáva, že počet nových prípadov bude najvyššie a ony budú vežmi slabo vybavené na epidémiu, ktorá na ne zostupuje. Viac ako 60% celosvetového bremena hrozí Afrike, Ázii, Strednej a Južnej Amerike, kde sa predpokladá až 70% úmrtí na rakovinu.

  Jednalo sa o vežké čísla, prezentované ešte väčším menom v IARC, Dr. Christopherom Wildom, riaditežom agentúry pre výskum rakoviny. Tlačová správa bola vydaná po celom svete, rovnako ako pre sálu plnú novinárov. "Napriek vzrušujúcemu pokroku, správa ukazuje, že nedokážeme nájs východisko z tohto problému", oznámil Dr. Wild. „Ďalej sa treba zamera na prevenciu a včasné odhalenie, zúfalo potrebujeme zlepši liečbu a tak rieši alarmujúci nárast rakoviny po celom svete."

  Avšak je ažké predstavi si nerozhodnos s ohžadom na obsah, ktorý mal alebo nemal by zahrnutý do hlavnej správy, ktorú museli v zákulisí rieši Dr. Stewart a Wild. Koniec koncov, vyzeralo to tak, že každý z nich bol jednou nohou v hlbokej pravde a druhou nohou v jej popieraní. Cynicky môžeme tvrdi, že právnickou terminológiou išlo o  „aktívne utajovanie“.

  Ako môžu v tomto prípade zástupcovia IARC a WHO skrýva informácie, ktoré majú povinnos odkrýva? Hoci povinnos v tomto prípade nemusí by legálna, prípadne by mohla by braná ako morálny záväzok, ktorý nebol splnený. Čo Dr. Christopher Wild z IARC a Dr. Bernard Stewart, profesor na University of New South Wales, neodhalili? Pozrime sa, čo je obsahom tejto vežmi podrobnej práce.

  Po prvé, začnime s predpokladmi správy World Cancer Report 2014. Prevencia je jediným spôsobom, ako von z tejto kaše a títo dvaja muži to dobre vedia. Takže aké novinky zdieža ich tím expertov, o ktorých nevieme, že majú význam v prevencii rakoviny? Dr. Wild a Stewart rozprávajú s tichým davom. Novinári z The Guardian, The Independent, BBC a ďalších hlavných médií si krvopotne píšu prednesené fakty týchto autorov - a síce, že alkohol, obezita, fyzická nečinnos a tabak sú faktormi, bez ktorých sa dá predchádza príčinám rakoviny.

  Jeden zo spočiatku tichých prísediacich sa brífingu zúčastnil za iným účelom ako zaznamenania si niekožkých užitočných poznámok. Ten človek nebol novinár, ale skôr zástupca charity vo Vežkej Británii, ktorá berie prevenciu ako svoj primárny ciež. Náhlil sa na londýnsku tlačovú konferenciu na žiados jeho priatežky Eileen O'Connorovej, riaditežky britskej Nadácie pre výskum žiarenia (Radiation Research Trust), neziskovej organizácie, založenej po tom, čo sa Eileen ocitla v náručí  rakoviny v malom meste Wishaw v strednej časti Anglicka. Základňová stanica na telekomunikačnom stožiari sa týčila nad malou dedinkou sedem rokov pred tým, než bol u Eileen diagnostikovaný nádor prsníka v roku 2001 a v nemocnici na chemoterapii začala stretáva susedov. Odštartovala kampaň, ktorá viedla až do parlamentných lavíc a zároveň založila nadáciu Radiation Research Trust.

  Keďže nedokázala zorganizova tlačovú konferenciu sama, obrátila sa Eileen na dôverníka nadácie, s ktorým sa podelila o svoje hlboké znepokojenie nad neustále rastúcimi expozíciami rádiofrekvenčnému žiareniu v celom Spojenom krážovstve a v celej Európe. Navzájom mali veža dlhých rozhovorov a Eileen nedávno narazila na poslednú, brilantnú epidemiologickú štúdiu od Dr. Lennarta Hardella, ktorý poukazoval na zvyšujúce sa prípady rakoviny vo Švédsku v súlade s rastúcim počtom užívatežov mobilných telefónov. Dôverník prišiel na tlačovú konferenciu s istotou, že bude poču o hlbokom znepokojení nad rastúcim "elektrosmogom" -  mikrovlnným žiarením z mobilných telefónov, základňových staníc, Wi-Fi a inteligentných meračov. Veď určite by správa World Cancer Report 2014 mala spomenú túto formu neionizujúceho žiarenia ako oblas, kde by sa malo nalieha na väčšiu prevenciu.

  Ten muž si dychtivo vypočul celú prednášku vážených spoluautorov. Očakával od nich krištážovo čistý pohžad, keďže boli poverení informova svet o stratégiách prevencie rakoviny tvárou v tvár rastúcemu náporu nových prípadov rakoviny. Medzi rizikové faktory, ktoré prispievajú ku kríze rakoviny, boli znovu a znovu zaradené: tabak, alkohol, obezita, fyzická nečinnos... Ako si novinári čmárali poznámky, tento muž sa zrazu v preplnenej miestnosti cítil úplne sám. Počúval márne slová, hoci stále očakával správy o rádiofrekvenčnom žiarení, mikrovlnnom žiarení, bezdrôtových hračkách od kolísky až do hrobu. Avšak o tom nepadlo ani slovo. Absolútne nič!

  Jeho sklamanie bolo hmatatežné. Svet pozná tabak, alkohol, obezitu a telesnú nečinnos ako hlavných pôvodcov chorôb, avšak jediným rizikovým faktorom, o ktorom sa zmienili Dr. Wild a Stewart, a ktorý je v povedomí žudí hlboko spojený s rakovinou, je fajčenie.

  Fakty o karcinogénnych účinkoch tabakových výrobkov sú staré 70 rokov, objavujúce sa v podobe varovných nápisov po prvýkrát na výrobkoch v USA už v tom istom roku, ako  Beatles vydali svoj psychedelický rockový album „Revolver“ a v móde boli nohavice so „zvonmi“.

  Nejakých pä desaročí neskôr viaceré štáty USA a čas Európy zakázali fajčenie na verejných priestranstvách. Skutočne predstavuje teda fajčenie - spolu s alkoholom, fyzickou nečinnosou a obezitou (z čoho dva posledne menované faktory nedávajú ani podozrenie na karcinogénne predpoklady) 14 000 000 nových prípadov rakoviny ročne, spolu s predpokladom, že porastú až na  22 000 000 nových prípadov ročne v priebehu nasledujúcich dvoch desaročí?

  Dôverník nadácie potláčal svoje sklamanie a načúval ešte dôslednejšie, snáď s čriepkom zostávajúcej nádeje, že Dr. Wild a Stewart si šetrili najhoršie na koniec. Po tom všetkom, čo komunikačná technológia prevzala planétu s takou výbušnou silou akými je siedem miliárd mobilných telefónov na planéte (viac než žudí), s ročnými výnosmi viac než 2 bilióny amerických dolárov a s podielom 5.8 % celosvetového HDP (Razorsight 2012). Čo iné by mohlo by tak intenzívnym prispievatežom, aby ročne po celom svete bolo diagnostikovaných 14 000 000 nových prípadov rakoviny?

  Keď prišlo na tému radiácie, zaznela zmienka o Slnku, ale nebolo to nič nového. Žiadne bezpečnostné varovania týkajúce sa RF (mikrovlnného) žiarenia, na ktorom fungujú aj mobilné telefóny, Wi-Fi, inteligentné merače, notebooky a základňové stanice mobilnej siete. Ani jediná zmienka. Ako je to možné?

  Dôverník vežmi dobre vedel, čo zdanlivo všetci novinári opomenuli. A čo opomenuli bolo zrejme nielen nedostatkom duševnej zvedavosti a konkrétnymi otázkami na autorov, ale aj v ich povrchnom spravodajstve, kde fakty mali vyjs na verejnos v nasledujúcich dňoch a týždňoch po tlačovej konferencii. Nevedel už ďalej udrža jazyk za zubami a oznámil skupine vedcov, že prišiel na brífing v mene britskej Nadácie pre výskum žiarenia. Smelo podotkol: „Zdá sa, že tu máme tému, o ktorej sa nehovorí.“

  Následne uviedol známe fakty: IARC, Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ako najvrchnejšia suborganizácia Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá sponzorovala „World Cancer Report 2014“, klasifikuje RF (mikrovlnné) žiarenie a všetky rádiofrekvenčné zdroje z elektromagnetického spektra kategóriou 2B alebo "možný žudský karcinogén“ už od mája 2011. Ďalej uviedol, že vežká čas pracovnej skupiny IARC z mája 2011, na základe vedeckých dôkazov, navrhovala zaradi RF žiarenie nie do skupiny 2B "možný žudský karcinogén“, ale o stupeň vyššie – závažnejšou klasifikáciou 2A "pravdepodobný žudský karcinogén".

  Pokračoval otázkami: "Aká bude budúca trajektória klasifikácie RF-elektromagnetického spektra, vzhžadom k tomu, čo priniesli posledné vedecké výskumy od mája 2011? Vzhžadom k tomu, že Dr. Lennart Hardell, vedec, ktorého iní vedci považovali za súčas klasifikácie 2B, prišiel v roku 2013 s novými výskumami a potvrdil, že klasifikácia RF by mala patri do skupiny 1, čo znamená, vysokofrekvenčné žiarenie je „známy žudský karcinogén“, mohla by IARC inovova klasifikáciu vysokofrekvenčného spektra do skupiny 2A, alebo dokonca do skupiny 1 - známy karcinogén?" Rýchlym dychom dodal: "Stručne povedané, vysokofrekvenčné žiarenie spôsobuje rakovinu, obavy nezávislých vedcov, zdá sa, rastú. Čo teda hodnotí skupina Vašich vedcov ako podnet pre aktualizáciu varovania o vysokofrekvenčnom žiarení ako karcinogéne?"

  Dr. Christopher Wild reagoval ako gentleman na konštruktívnu výzvu tým, že bol časou tejto pracovnej skupiny v máji 2011 a až do tohto okamihu „neexistovali žiadne nové dôkazy, ktoré by naznačovali, že je nejaký dôvod na obavy." Prof. Bernard Stewart sa pokúsil zneškodni ďalšiu identifikáciu problému tým, že RF žiarenie bolo v správe "spomenuté" a vetou "Sme si vedomí." Muž neskôr našiel "poznámku" okolo strany 140 - v správe, ktorá má 650 strán.

  Dôverník priznal vedcom, že skúma nebezpečenstvá mikrovlnného žiarenia, Wi-Fi a mobilných telefónov niekožko rokov a našiel existujúce jasné dôkazy o závažných zdravotných rizikách. Následne pripomenul tímu vedcov, že sú v skvelej pozícii, aby zabránili mnohým druhom rakoviny.

  V sále bolo cíti nepríjemný posun. Dôverník požiadal o jednu záverečnú otázku: "Videli by Dr. Wild a Stewart problém, ak by žudia všetkých vekových kategórií boli vystavení mikrovlnnému žiareniu 24 hodín 7 dní v týždni?" Prof. Stewart vyjadril svoj názor v profesorskom postoji: "Nevidel by som žiaden problém."

  Tím ostatných vedcov a ani novinári nepovedali ani slovo. Čiara v piesku bola vypracovaná Dr. Wildom a Stewartom a ich masívnou správou. RF spektrum nie je dostatočne rizikové, aby si zaslúžilo svoje miesto vedža nečinnosti, obezity, Slnka, alkoholu a fajčenia – prinajmenšom podža Dr. Wilda a Stewarta. Pripomínalo to chvížu, akoby prehovoril "Vežký Čarodejník" a opona sa zatvorila.

  Ale moment... Blížime sa k tretiemu výročiu historicky jednému z najdôležitejších rozhodnutí IARC. Bola ním klasifikácia 2B "žudského karcinogénu" z vysokofrekvenčného elektromagnetického poža. A nebolo to tesné rozhodnutie. Bolo jednomysežné, s jedným nesúhlasným názorom, ktorého totožnos bola držaná v tajnosti 30-tich IARC vedcov. Čo nie je tajomstvom, je skutočnos, že člen amerického Národného Inštitútu pre výskum rakoviny, Peter Inskip, odišiel z pojednávania o klasifikácii skôr a nevrátil sa včas na hlasovanie.

  IARC teda vyšiel s jednomysežným hlasovaním o horúco debatovanom faktore. Spôsobuje RF (mikrovlnné) žiarenie rakovinu? Tento zodpovedný výbor tvrdí, že môže spôsobi rakovinu u žudí. Takmer jednomysežne. A kto viedol túto erudovanú skupinu? Kto stál na čele výboru, keď bolo tento hlas poču na celom svete? Nebol to nikto iný ako Dr. Christopher Wild, muž sediaci na pódiu, spoluautor správy World Cancer Report 2014, ktorému sa nepodarilo dosta RF žiarenie do zoznamu rizikových faktorov.

  O čom rozmýšžal Dr. Christopher Wild za daždivého rána 3. februára? Spektrum RF (rádiofrekvečných vĺn a mikrovĺn), čas elektromagnetického spektra „bezdrôtových vecí“, môže spôsobova rakovinu u žudí.  Napriek tomu toto spektrum, ktorá sa zdá by teraz všadeprítomné a vyplnené v našom každodennom živote, chýbalo na zozname možných rizikových faktorov, ku ktorým by sme mali pristupova masívnym zameraním na prevenciu. Dôverník uvažoval, čo primälo Christophera podpísa sa pod „World Cancer Report 2014“. Ako môže ma nečinnos, alkohol a obezita prednos pred mobilnými telefónmi, základňovými stanicami, inteligentnými meradlami a Wi-Fi?

  Je pravdou, že alkohol bol uvedený ako karcinogén triedy 1 ešte v roku 2012. Je to známy karcinogén pre niektoré typy rakoviny. Ale obezita nie je nikde uvedená ako karcinogén IARC, rovnako ako fyzická nečinnos. Kým tukové bunky možno zhromažďujú chemické látky, ktoré zase oslabujú imunitný systém a tak sa môže sta jedinec náchylnejší na rakovinu, štúdie však ukázali, že žiarenie z mobilných telefónov priamo oslabuje ochrannú hematoencefalickú bariéru - druh biologickej „sieky na vlasy" v mozgu, aby bol chránený pred škodlivými látkami, ktoré môžu by v krvnom obehu. Tieto škodlivé chemické látky tak môžu ma prístup do mozgu ako nikdy predtým a to už je podozrivé ako kžúčový mechanizmus pre vznik rakoviny spánkového laloku mozgu u niektorých užívatežov mobilných telefónov. Ide najmä o tzv. gliómy, najsmrtežnejšie mozgové nádory. Dr. Lennart Hardell bol kžúčovým vedcom IARC pre zabezpečenie takmer jednomysežného hlasovania za klasifikáciu 2B. Dr. Hardell má vo svojom výskume spojené gliómy a akustické neurómy (nádory sluchového nervu) s RF (mikrovlnným) žiarením z mobilných a bezdrôtových telefónov. Prihliadnuc na tieto skutočnosti, čo mal Dr. Wild  na mysli s týmto do očí bijúcim opomenutím preventívnych opatrení ohžadom RF? Snáď už nefunguje spolupráca s tímom kvalifikovaných odborníkov, ktorá viedla IARC k tomuto historickému 2B klasifikovaniu RF v máji 2011?

  V správe z 3.júna 2011 redaktor magazínu „Microwave news“ Louis Slesin na túto tému napísal: "V utorok, 31. mája 2011, viac než dva tucty vedcov a lekárov zo 14 krajín - skupina IARC, pod vedením riaditeža Christophera Wilda, "špičkoví experti", vydali spoločné vyhlásenie, že mobilné telefóny a ďalšie typy rádiofrekvenčného (RF) a mikrovlnného žiarenia môžu vyvola rakovinu."

  Slesin pokračoval: "Dlhodobé používanie mobilného telefónu môže vies k dvom rôznym typom nádorov, gliómov, čo sú typy nádorov mozgu, a akustických neurómov, nádorov sluchového nervu."

  Táto správa úplne otriasla telekomunikačným priemyslom. Štúdie vedcov – priatežov priemyslu – boli narýchlo vydané, aby sa pokúsili presvedči verejnos, že mobilné telefóny sú bezpečné, zatiaž čo podpora pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) začala klesa. Mnohí z Vás sú určite prekvapení, že WHO sa spolieha na podporu a dary od krajín, súkromných organizácií a rôznych spoločnosti, pričom Spojené Štáty a nadácia Billa a Melindy Gatesovcov sú najväčšími prispievatežmi. Počas niekožkých týždňov po IARC hlasovaní aktualizovala WHO svoje webové stránky. Tieto webové stránky sú vytvárané pre celosvetové publikum, ich obsah a zverejnené výstrahy nie sú bez povšimnutia.

  Pokiaž krajiny, národné organizácie pre výskum a liečbu rakoviny, ústavy národného zdravia, alebo jednotliví spotrebitelia majú záujem získa informácie o mobilných telefónoch a súvisiacich otázkach bezpečnosti, môžu sa obráti na závery WHO. Bolo teda riadne šokujúce číta slová na stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie: „Fakty z júna 2011“ - jeden mesiac po tom, čo medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC klasifikovala vysokofrekvenčné elektromagnetické polia ako karcinogén triedy 2B: "Vežký počet štúdií, ktoré boli vykonané v priebehu posledných dvoch desaročí, posudzovali, či mobilné telefóny predstavujú potenciálne zdravotné riziko. K dnešnému dňu žiadne nepriaznivé účinky na zdravie neboli zaznamenané, ktoré by sa vzahovali na používanie mobilných telefónov. "

  Žiadne nežiaduce účinky? Nie ste zmätení? Mali by ste by. To je zámer. Znamená to teda, že existujú konflikty záujmov pretkané Svetovou zdravotníckou organizáciou a samotnou IARC.

  Telekomunikačný priemysel je silný a vežkorysý. Peniaze pre nezávislé vedy prakticky zmizli z celého sveta. Peniaze na vedu - priatežskú pre priemysel - sú žahko dostupné. Prestížne univerzity po celom svete žijú na štedrosti telekomunikačného priemyslu. Pokiaž ich vedci robili objavy, ktoré by boli protichodné voči telekomunikačným záujmom, vežkorysé dary boli zamietnuté. Takže väčšina univerzít jednoducho nepodporuje výskum, ktorý by dokázal nepriaznivý biologický efekt vysokofrekvenčného žiarenia. Názorným príkladom bol objav výskumníkov z University of Washington, Henryho Laia a Narendra Singha pred dvoma desaročiami - „Akútna expozícia mikrovlnnému elektromagnetickému požu nízkej intenzity zvyšuje počet jednoduchých zlomov DNA mozgových buniek potkanov“. Skúmali sa účinky žiarenia na DNA krýs. Jednalo sa o rovnaký druh žiarenia, ktoré je vyžarované z mobilných telefónov a základňových staníc, Wi-Fi, notebookov a inteligentných meračov. Aj keď Lai a Singh použili úroveň radiácie považovanú vládou Spojených štátov za „bezpečnú“ - čo bolo tiež v súlade so  štandardami Vežkej Británie, vedci napriek tomu objavili DNA v bunkách mozgu krýs poškodenú vystaveným žiareniu. Akonáhle bola po zistení Laia a Singha štúdia o DNA zlomoch publikovaná v roku 1995, začala sa kampaň na diskreditáciu Henryho Laia a jeho diela priemyslom. Inými slovami, ak Vᚠvýskum ohrozuje túto technológiu, výskum bude ohrozený a Vaša poves bude sporná.

  Možno si myslíte, že Dr. Lai a Singh urobili chybu, keď zistili, že zlomy v DNA sa dejú za pôsobenia RF žiarenia, ktorého úrovne sú považované za "bezpečné" v Spojených štátoch, Vežkej Británii a Kanade. Prosím všimnite si, že po roku 1995 je „papier“, ktorý ohrozoval multi-biliónové zisky priemyslu, nasledovaný nepreberným množstvom vedeckých štúdií, ktoré majú podobné nálezy. Henry Lai objasnil, že od zverejnenia rešpektovanej správy „BioInitiative“ za rok 2007, ktorá podrobne popisuje všetky existujúce vedecké podklady o genotoxických účinkoch (DNA a poškodenie chromozómov), došlo k ďalším 86 novým objavom na genotoxické účinky RF žiarenia zverejnených medzi rokmi 2007 a polovicou roka 2012.

  Tieto dodatočné štúdie boli zhromaždené pre aktualizovanú správu „BioInitiative 2012“ dvojicou autorov Cindy Sageovou a harvardom vyškoleným Davidom Carpenterom. Podža Dr. Henryho Laia, z týchto 86 nových dokumentov, 54 (63%) preukázalo účinky RF žiarenia na DNA a 32 (37%) nepreukázalo žiadne účinky. Vzhžadom k tomu, že financovanie výskumu je celosvetovo ohrozené u takmer celej priemyslom nefinancovanej vede, znamená to, že priemyslom financovanej vede sa naďalej darí. Je to skžučujúci fakt výskumu technológie, ktorá je vo všetkých našich životoch každý deň. RF žiareniu nebola nikdy dokázaná bezpečnos a výskum Dr. Laia na genotoxické účinky, ako súčas celkovej správy „BioInitiative 2012“, by mal umožni uskutočni celosvetovú „pauzu“ v produkcii ďalších bezdrôtových zariadení, ktorá však dnes pokračuje v nezmenšenej miere.

  Pracovná skupina „BioInitiative 2012“ bola zložená z 29 vedcov z 10 krajín, ktorí hodnotili viac ako 1800 nových štúdií od čias pôvodnej správy „BioInitiative 2007“. Jedným z ciežov skupiny bolo prís s aktualizovanými odporúčaniami pre limity expozície, založenými na biologických účinkoch. Po zhodnotení viac ako 3800 štúdií počas 5 rokov boli navrhnuté odporúčané limity expozície menšie než 1/1000 súčasne platných noriem v Spojených Štátoch, Vežkej Británii a hlboko pod štandardami vo väčšine krajín po celom svete. Namiesto odhadu limitov a noriem, ktoré vraj majú ma ochranný efekt, sú správy „BioInitiative“ 2007 a 2012 postavené na celosvetovej vedeckej snahe neprehliadnu doposiaž známe efekty a navrhnú štandardy, pod ktorými nedochádza k poškodeniam v žudskom tele. Svet sa v súčasnosti spolieha na zastarané normy, ktoré sú založené na priemyselnom a vojenskom pohžade na princípy fyziky. „Bezpečnostné“ normy sú tvorené šesminútovým intervalom priemerovania expozičnej normy pre priemyselné použitie - to znamená, ako dlho by mohol by pracovník na pracovisku bezpečne vystavený RF žiareniu. Táto hodnota je premietnutá na celú populáciu pre expozíciu 24 hodín 7 dní v týždni. Normy sa líšia podža krajín, pričom USA, Vežká Británia, Kanada a drvivá väčšina európskych štátov umožňuje dovoli najvyššiu udávanú expozíciu. Väčšina vlád bola presvedčená, že sa môžu spolieha na dve priemysel zastupujúce organizácie pre štandardné normovanie, ktoré neberú biologické účinky RF žiarenia do úvahy: americký Inštitút inžinierov elektrotechniky a elektroniky (IEEE) a európsku Medzinárodnú komisiu na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP). Napriek tomu ani IEEE ani ICNIRP nemôžu tvori etickú vedu, ktorá by potvrdzovala, že mimoriadne vysoké limity expozície, ktoré boli stanovené, neškodia človeku. Posledná správa pracovnej skupiny „BioInitiative 2012“ uvádza, že dôkazy o rizikách pre zdravotné efekty z elektromagnetických polí a bezdrôtových technológií sa podstatne zmnožili od pôvodnej správy z roku 2007. Bežní užívatelia mobilných telefónov, malé deti, starí, chorí žudia a tehotné ženy sú obzvl᚝ ohrození.

  "Vedci, orgány verejného zdravia a odborníci životného prostredia vyjadrili silné znepokojenie k zavádzaniu technológií, ktoré vystavujú miliardy žudí na celom svete novým zdrojom elektromagnetických polí a môžu predstavova všadeprítomné riziko pre verejné zdravie“, povedala Cindy Sageová, vedúca autorka štúdie „BioInitiative 2007“ a „BioInitiative 2012“.

  "Dlhodobé vystavenie rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam narúša biologické procesy, ktoré majú zásadný význam pre rastliny, živočíchy, žudské zdravie a rast", vysvetžuje Sageová. "Tieto expozície neexistovali predtým, než prišlo k masívnemu nárastu telekomunikačných technológií. Život na Zemi sa nevyvinul s biologickými ochranami alebo adaptívnymi biologickými reakciami na tieto expozície." S dôrazným varovaním Sageová vyhlasuje: "A neustále pribúdajúce vedecké dôkazy o ujme na zdraví a znížení pohody varujú, že nepriaznivé účinky na zdravie môžu nasta s predĺženými expozíciami aj vežmi nízkej intenzity elektromagnetických polí. "

  Telekomunikačný priemysel vcelku rád akceptuje pochybnosti súčasnej vedy a neustále naznačuje, že "potrebujeme viac štúdií a výskumu". Ale kožko dôkazov budeme potrebova na to, aby bola požadovaná opatrnos voči tvárou v tvár masívnemu nasadeniu základňových staníc a Wi-Fi pripojenia na internet v školách, nemocniciach, pracoviskách, verejnej doprave a našich domovoch? Kedy sa na svete dočkáme 100% povinnosti varovania pred zdravotnými následkami tabakových výrobkov? Nikdy. Musíme legitímne vyžadova ďalší výskum na to, aby sme dokázali, že RF (mikrovlnné) žiarenie je škodlivé? „BioInitiative Report“ 2007 a 2012 preskúmal viac ako 3800 štúdií a väčšina z nich dokazuje nepriaznivé účinky na zdravie z expozície vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam.

  Svet čaká na ďalšie výsledky výskumu a Dr. Wild a Stewart by určite mali vyzýva k prevencii - ak už nie dospelých, tak aspoň deti. Ruská federácia má oveža viac ochranných bezpečnostných noriem, než väčšina ostatných krajín a úrady vydali odporúčanie, aby sa všetky deti mladšie ako 18 rokov vyhýbali používaniu mobilných telefónov. Varovanie v súvislosti s používaním mobilných telefónov u detí vydali aj ďalšie krajiny ako Vežká Británia, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Fínsko a India. Ak tieto krajiny dokážu vyzýva k predbežnej opatrnosti a prevencii, tak prečo nie IARC? Ak už vedci, prispievajúci k IARC klasifikácii vysokofrekvenčného žiarenia, ho označili ako karcinogén 2B a „BioInitiative Report“ 2007 a 2012 ponúkli dostatok dôkazov, s kožkým „žudstvom“ sú Dr. Wild a Stewart ochotní riskova?

  Jedným z najvýznamnejších vedcov, prispievajúcich svojou prácou pre „BioInitiative Report 2012“, bol Dr. Lennart Hardell - muž, ktorého výskum tvorila jedna z dvoch štúdií, na ktorých IARC definoval klasifikáciu 2B karcinogénu pre celé RF elektromagnetické spektrum. Dr. Hardell je citovaný v „BioInitiative Report 2012“ tlačovou správou: "Existuje konzistentná vzorka zvýšeného rizika gliómu (zhubného nádoru mozgu) a akustického neurómu (nádoru sluchového nervu) v súvislosti s používaním mobilných a bezdrôtových telefónov. Epidemiologické dôkazy ukazujú, že rádiofrekvenčné žiarenie by malo by klasifikované ako žudský karcinogén. Existujúce hygienické bezpečnostné limity FCC/IEEE a ICNIRP a ich referenčné úrovne nie sú dostatočné na ochranu verejného zdravia."

  Uvažujme opä o odpovedi Dr. Wilda na otázku dôverníka z Radiation Research Trust o budúcej možnosti zaradenia RF elektromagnetických polí do vyššej triedy ako 2B. Dr. Christopher Wild  odpovedal, že bol súčasou pracovnej skupiny a až do tohto okamihu neexistoval žiadny nový dôkaz, ktorý by naznačoval, že existuje dôvod na obavy. Pokiaž bol Dr. Wild naozaj súčasou skupiny, ktorá klasifikovala RF žiarenie do triedy 2B „možný karcinogén“, potom jeho názor ohžadom toho, čo by malo alebo nemalo ma váhu v kategóriách prevencie rakoviny je hlboko zmysluplné. Ale je tu menší problém. Dr. Christopher Wild, ako riaditež IARC v máji 2011, nebol súčasou pracovnej skupiny, ktorá klasifikovala RF žiarenie ako 2B karcinogén. Jeho prítomnos bola zaznamenaná niektorými, aj keď nie všetkými odborníkmi, ktorí tvorili pracovnú skupinu. Možno tam bol ako pozorovatež? Dr. Wild nebol prizvaný k pracovnej skupine ako odborník, ani nebol uvedený ako oficiálny pozorovatež. Napriek tomu jeho odpoveď dňa 3. februára 2014 na brífingu uviedla takmer všetkých v sále v domnienku, že bol kžúčovým hráčom v historickom „2B“ hlasovaní v máji 2011. Problémom je, že tvrdenie Dr. Wilda sa javí by samo-zodpovedajúcim menovaním do pozície, v ktorej nikdy nebol. Aký je účel tohto manévru?

  Bolo na čase upovedomi Dr. Lennarta Hardella, ktorého epidemiologický výskum pomohol IARC k takmer jednomysežnému hlasovaniu o zaradení RF. Hardell je vážený vedec, ktorému taliansky najvyšší súd prisúdil značnú váhu v kauze rozhodnutia prípadu muža, ktorému sa vyvinul nádor na mozgu, známy ako akustický neuróm, z práce súvisiacej s mobilným telefónom. Necelými šiestimi slovami Dr. Lennart Hardell zhrnul, k čomu sa na tlačovej konferencii nedokázal nikto vyjadri. „Čo sa to deje v IARC?", spýtal Dr. Hardell. Snáď nikto iný to nedokázal formulova bolestnejšie. A nikto viac si nezaslúži opýta sa túto otázku než muž, ktorého výskum získal klasifikáciu 2B pre RF žiarenie v máji 2011, muž, ktorý si bol schopný zachova nezávislos financovania jeho výskumu a muž, ktorého výskum je nádejou v riešení sporov súvisiacich s nádormi v súvislosti s používaním mobilných telefónov v Spojených štátoch. Takže, čo sa to teda deje v IARC?

  Naozaj, nedáva to zmysel, ak človek začne veri, že vplyv telekomunikačného priemyslu je mocnejší, než zodpovednos WHO / IARC presne odhadnú riziká rakoviny rôznych látok, ktoré majú potenciál ohrozi zdravie miliónov či miliárd osôb. Koniec koncov, publikovaná monografia IARC popisuje, na viac než 430 stranách, čo je základom pre rozhodnutie klasifikácie 2B vysokofrekvenčného žiarenia. Magazín „Microwave news“ oznámil, že základom pre rozhodnutie o klasifikácii 2B sa dá zhrnú do jednej vety: „Pozitívne asociácie boli pozorované medzi vystavením sa elektromagnetickému žiareniu z mobilných telefónov a vzniku gliómu a akustického neurómu." (strana 419 v monografii). Tieto pozorované asociácie s mozgovými nádormi a rakovinou sluchového nervu hlásili aj Louis Slesin prostredníctvom skupiny „Interphone“ a Lennart Hardell so svojim tímom vo Švédsku.

  Ale Hardellov výskum nebol zďaleka u konca. V nadväznosti na klasifikáciu 2B v máji 2011 publikovala skupina L. Hardella ďalších pä štúdií, všetky v roku 2013, ešte pred vydaním „World Cancer Report 2014“. Hardell a jeho výskumný tím znovu potvrdili svoje predchádzajúce zistenia, že dlhodobé užívanie mobilných telefónov vedie k vyššej miere oboch zhubných nádorov - gliómov na mozgu a akustických neurómov. Čím dlhšie sú používané mobilné a bezdrôtové telefóny, tým väčšie je riziko malígnych mozgových nádorov, rovnako ako nádorov sluchového nervu.

  Tím okolo Hardella uzavrel tieto epidemiologické štúdie so záverom, ktorý by podža IARC preambule mal klasifikova RF elektromagnetické polia ako triedu 1, teda "činidlo je karcinogénne pre človeka" a konštatoval naliehavú revíziu existujúcich limitov expozície. Existujúce bezpečnostné limity a referenčné úrovne nie sú dostatočné, aby viedli k ochrane verejného zdravia. Sú potrebné nové normy a limity. Lennart Hardell, PhD, ani nemohol uvies svoje závery z výskumu jasnejšie.

  Ako sa potom mohlo sta, že Dr. Christopher Wild, riaditež IARC v dobe 2B klasifikácie a spoluautor „World Cancer Report 2014“, mohol prednies pre sálu plnú novinárov - v odpovedi na otázku o tom, či klasifikácia 2B môže by zmenená na 2A alebo "pravdepodobný žudský karcinogén" - "Neexistujú žiadne nové dôkazy, ktoré naznačujú nejaký dôvod na obavy" ?

  Žiadne nové dôkazy? Riaditež IARC nevidel 5 nových štúdií Dr. Hardella? Hardell reaguje: "Ak Dr. Wild hovorí, že neexistujú žiadne nové dôkazy, tak buď nehovorí pravdu alebo je neinformovaný o tom, čo je zverejnené, i keď výsledky našich výskumov boli zaslané do IARC. V oboch prípadoch - nerobí si svoju prácu správne." Dr. Hardell mal absolútnu pravdu. Je to zodpovednos IARC sledova štúdie v knižnici PubMed (komplexný archív biomedicínskej literatúry, US National Institutes of Health National Library of Medicine).

  Hardell potom položil otázku: "Je nejaký konflikt záujmov v IARC?"

  Čo teda môže poveda IARC o nezahrnutí RF spektra do rozsiahlej štúdie svetovej zdravotníckej politiky, vo svete rastúcich výskytov rakoviny v tesnom susedstve "všetkého bezdrôtového"? Mohli by sme čeli najväčšiemu neúspechu v prevencii rakoviny, pretože trvalo 30 rokov, kým sme začali označova tabakové výrobky ako karcinogénne.

  Jeden vedec nehovorí za všetkých, nakožko aj IARC je zložená z odborníkov z celého sveta. Napriek tomu jeden hlas, ktorý si zaslúži by vypočutý, je Dariusz Leszczynski, PhD, DrSc., šéfredaktor publikácie „Health and Radiation“, frontman v oblasti verejného zdravia. Je tiež profesorom na University of Helskini vo Fínsku a člen pracovnej skupiny IARC, ktorá v máji 2011 klasifikovala žiarenie mobilných telefónov ako možný žudský karcinogén. "Ide o existencu mnohých príčin nárastu prípadov rakoviny na celom svete," vysvetžuje Prof. Leszczynski, reagujúc na správu „World Cancer Report 2014“. „Zameranie IARC na prevenciu je vežmi dobré znamenie. Jednoduchšie a lacnejšie je zabráni  vzniku rakoviny, než ju lieči".

  "V roku 2011 IARC klasifikovala žiarenie mobilných telefónov ako možný karcinogén", pokračuje Leszczynski. "Znamená to, že v roku 2011 bolo dostatok výskumu na podporu tejto klasifikácie. Od roku 2011 sa objavili nové štúdie, publikované v súvislosti so žiarením mobilných telefónov a rakovinou, ale žiadna z nich neposkytla dôkazy, ktoré by mohli by použité na zneplatnenie klasifikácie z roku 2011. Existuje viac ako pä miliárd užívatežov mobilných telefónov. Dokonca aj malé riziká, ktoré môžu by identifikované podža IARC, ak by sa zhmotnili, budú ma ďalekosiahle dôsledky vzhžadom k všadeprítomnosti technológie mobilných telefónov. Malo by by obozretné, uvážlivé a v súlade s IARC vlastným poslaním, pripomína žuďom možné karcinogénne účinky mikrovlnného žiarenia z mobilných telefónov."

  Záverom možno poveda, že Leszczynski navrhuje pripomína často prehliadané: "Bolo by fajn vyzva k opatrnosti v súlade s preventívnou správou, ktorú IARC obhajuje. Bolo by dobré ma na pamäti minulos a nie opätovne robi chyby tam, kde bývajú príznaky včasného varovania zanedbávané."

* * * * *

  V nasledujúcich dňoch a týždňoch po brífingu čakal dôverník nadácie Radiation Research Trust kohokožvek z vážených médií, aby si prišli vyzdvihnú informácie, ktoré neboli správou „World Cancer Report 2014“ prezentované. Čakal však márne.

  Skutočne je zovretie firemného vplyvu a vládnej spoluúčasti schopné umlča obavy, ktoré vyšli zo stretnutia IARC v máji 2011? Správa „World Cancer Report 2014“ bola i v tej dobe v príprave a zjavne jeden z jej spoluautorov si bol akútne vedomý klasifikácie 2B "možný žudský karcinogén". Novinári neboli ani trošku zvedaví na osamelého muža, ktorý si „podal“ Dr. Wilda a Stewarta? Zrejme nie, pretože medzi rôznymi spravodajskými skupinami dominuje mlčanie a zjavné pokrytectvo.

  Dôverníkovo sklamanie bolo vežké, ale jeho prekvapenie až tak nie. Koniec koncov, bol si vedomý, že telekomunikácie skupujú vežkú čas médií. Navyše príjmy z reklamy od telekomunikačných firiem sa stali vítaným príjmom všetkých médií v najrozmanitejších formách. Ten, kto ovláda médiá, ovláda myslenie verejnosti.

  Ale kde bol „riaditež prevencie“ – teda ten, kto nabáda k opatrnosti najmä tam, kde sú už aj deti zapojené do rizík technológií, ktoré môžu by preukázané ako nebezpečné? Z pohžadu IARC nešlo o absolútne žiadnu zmienku o „riaditežovi prevencie“ v správe „World Cancer Report 2014“. Dokonca aj napriek vyhláseniam mnohých vedcov a úradov verejného zdravia po celom svete, že RF žiarenie spôsobuje rakovinu a malo by by oveža pevnejšie regulované, IARC a WHO len ticho pokračujú v zavádzajúcich vyhláseniach na ich internetových stránkach: "žiadne nepriaznivé účinky na zdravie neboli zaznamenané, ktoré by sa vzahovali na používanie mobilných telefónov“...

  IARC zahodil vynikajúcu šancu na zmenu života a pohodlia mnohých žudí k lepšiemu. Kde je tá prevencia, po ktorej sa tak zúfalo volá? Kde je vedenie IARC tvárou v tvár svojmu vlastnému varovaniu pre svet z mája 2011?

  Dôverník nadácie bol ohromený obrovským zanedbaním novinárskej povinnosti. Novinári v tejto sále predstavovali vežkú britskú tlač, vrátane BBC, The Guardian, The Times. Žiadne z jeho obáv neboli zaznamenané a publikované. Dokonca aj niekožko týždňov po brífingu, po preskúmaní médií, bolo jasné, že nepublikovali absolútne nič o otázkach položenými dôverníkom nadácie Radiation Research Trust, ktorý priamo napadol Dr. Wilda a Stewarta.

  Opomenutie klasifikácie 2B „možný karcinogén“ u RF (mikrovlnného) žiarenia, ktoré umožňuje všetkým bezdrôtovým veciam komunikova, bolo úplné a dokonané. Zdá sa, že hlbokou spoluvinou je súčasný postoj médií, ktorý sa nezaujíma o riešenie oprávnených obáv o zdravie. Znamená to, že pravda o tejto významnej otázke sa nedostane von skôr, kým nebude príliš neskoro. Stovky miliónov životov sú v stávke a mlčanie nie je riešením.

Poznámka redakcie: V nasledujúcom spravodajskom príspevku je očividné, že zamlčovanie celej pravdy evokuje nekonečné pochybnosti o pôvode nárastu rakovinových ochorení u mladých žudí. Znovu a znovu je prapríčinou "alkohol, tabak, obezita a málo fyzickej aktivity..." Máte pocit, že je to naozaj tak?


 
Judita Čechová
Dôvod na ochranu

                Predstavte si, že bývate v pokojnej štvrti, v malom rodinnom dome, do ktorého ste investovali okrem svojich financií  hlavne svoj čas a energiu... Trvalo dlhšie, kým ste si zrealizovali svoj  sen o tom ako má vyzera Vᚠdomov. Naozajstný domov, so všetkým, čo to prináša ... Tam, kde ste naozaj doma.
                Zrazu Vám túto idylku naruší niečo, čo ste nečakali, čomu vôbec nerozumiete, len intuitívne cítite, že Vás to môže ohrozi...
 
Tým niečím je 9 metrový stožiar s troma vysielačmi, nazývaný tiež základňová stanica mobilného operátora /BTS/, ktorá sa  zo dňa na deň vypína na susednej budove, priamo nad Vašou záhradou.
                 Hneď  Vás napadne, že to musel niekto povoli a prečo, ak je to vo Vašom bezprostrednom susedstve, Vás o tom nikto neinformoval a nepýtal sa na Vᚠnázor.  Prvé, čo urobíte je, že  kliknete na internet a nestačíte  sa čudova... Otvára sa Vám doteraz nepoznaná oblas.  Nájdete stránky o elektromagnetickom žiarení, videá a odborné filmy venované tejto problematike.  Vaše  obavy sa potvrdzujú....  Život pod vysielačom mobilného operátora môže ma  závažný vplyv na zdravie.
                 Vaša cesta vedie na príslušný stavebný úrad. Dozviete sa, že všetko je legálne povolené, v súlade so stavebným zákonom. Pýtate sa, či nikoho nezaujímal názor žudí bývajúcich v okolí a odpoveďou je, že  pre rozhodnutie konkrétneho úradníka to nebolo vôbec potrebné. Mobilný operátor deklaroval splnenie limitov elektromagnetického žiarenia podža platnej vyhlášky, takže nie je čo rieši.
                 Doma klikáte ďalej... Nájdete si akreditovanú firmu na meranie EMG žiarenia a z protokolu o meraní sa dozviete, že hodnoty namerané vo Vašom dome vôbec nespĺňajú požiadavky na zdravé bývanie.  Čítate, píšete maily a začnete telefonova... Spojíte sa s odborníkmi a dozviete sa: ...“áno, limity sú nastavené zle, ale nie je verejný ani politický záujem niečo  meni.“ 

                 Čo teraz?  Bývanie vo Vašom ideálnom domčeku nadobudne zrazu iný rozmer. Ranná káva na terase je spojená s pohžadom na vynímajúci sa vysielač nad Vašou hlavou. Žiari nepretržitý,  pulzný signál priamo do Vašej záhrady, do Vašej spálne a Vaše deti budú pod týmto najbližšie roky rás. Urýchlim  to.  Začnete zbiera podpisy, píšete odvolania a získate odborné argumenty.
                 Možno budete namieta, že vývoj je už taký a rozvoj techniky nezastavíme.  Áno, máte pravdu lenže tak, ako je regulované napr. fajčenie, mala by by regulovaná aj táto oblas.  Obzvl᚝  pre to,  že v Ústave SR máme zakotvené aj právo na ochranu zdravia. Štát svojou legislatívou by teda mal predovšetkým chráni  svojich obyvatežov a nie  záujmy mobilných operátorov.
                 Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z.  povožuje limity, ktoré sú desanásobne vyššie ako boli napr. ešte v roku 1992 a vysielače mobilných operátorov tak môžu by postavené prakticky kdekožvek - na strechách obytných domov, na školách, nemocniciach, atď...  Stačí sa rozhliadnu okolo seba a zbadáte ich tiež nad svojou hlavou...
                 Odborníci upozorňujú,  že elektromagnetické žiarenie je meratežná veličina a jeho zvýšené hodnoty, najmä nepretržité pôsobenie v blízkosti  vysielačov /BTS/,  môže ma dopad na zdravie žudí.  Mala by plati zásada preventívneho opatrenia a ochrana pred možnými následkami. Toho sa ale štát vzdal.
                 Je tu možnos,  že samotné mesto -  v zmysle zákona,  ochráni zdravie svojich obyvatežov a zapláta tak dieru v systémovom zlyhávaní v štátu v tejto oblasti.  V územnom pláne mesta môže upravi podmienky na výstavbu takýchto stavieb.
                 Podarilo sa to už v niektorých mestách. Podporte prosím iniciatívu za zmenu regulatívu v umiestňovaní základňových staníc mobilných operátorov v Územnom pláne mesta Prešov.

https://www.regulaciavysielacov.sk