ELEKTROSMOG INFO
typy a zdroje radiácie, možné dôsledky na človeka
meranie úrovne, expozičné limity, ochrana a eliminácia, poradňa a diskusia
4 online • návštevy: 201 / 690978

Aktualizované: 21.4.2020

Vedci varujú pred možnými závažnými zdravotnými účinkami novej technológie
Európske moratórium pre 5G

  Viac než 350 dolu podpísaných vedcov z viac než 40 krajín sa striktne zasadzuje za moratórium pre nasadenie telekomunikačnej technológie piatej generácie, kým nebude nezávisle od priemyslu preskúmaná bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie. Technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF-EMP) než všetky existujúce technológie (2G, 3G, 4G, Wi-Fi, atď.). RF-EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Aktuálne informácie k tejto téme nájdete na stránke www.5gappeal.eu

5G vedie k masívnemu zvýšeniu „povinnej expozície“ z „bezdrôtového žiarenia“

  Technológia 5G bude spravidla účinná len na krátke vzdialenosti. Elektromagnetické vlny použitých vlnových dĺžok nebudú ľahko prenikať cez pevné materiály. Plná implementácia 5G si vyžiada inštaláciu tisícov nových bázových staníc a ich antén na každých 30 až 100 metroch a to aj vo vidieckych oblastiach, čím sa masívne zvýši tzv. povinná expozícia.

  So "stále rozsiahlejším využitím bezdrôtových technológií"  sa jej nikto nebude môcť vyhnúť, pretože súčasťou masívnej penetrácie 5G technológie (a to aj v rámci bytových domov, obchodov a nemocníc) bude podľa odhadov "10 až 20 miliárd pripojených zariadení(domáce spotrebiče, kamery, elektronika, dopravné prostriedky, atď.), ktoré budú súčasťou tzv. Internetu vecí. To všetko spoločne môže spôsobiť podstatné zvýšenie celkovej dlhodobej expozície RF-EMP všetkým občanom EÚ.

Škodlivé účinky expozície RF-EMP sú už preukázané 

  Viac než 220 vedcov z viac ako 40 krajín už pred dvoma rokmi vyjadrilo "vážne obavy" týkajúce sa všadeprítomnej a rastúcej expozície elektromagnetickému „šumu“, generovanému elektrickými a bezdrôtovými zariadeniami. Poukazujú na skutočnosť, že "mnohé nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMF ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké má stanovené väčšina medzinárodných a národných smerníc." Účinky zahŕňajú zvýšené riziko vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené množstvo škodlivých voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficity učenia a pamäti, neurologické poruchy a negatívne vplyvy na celkovú pohodu ľudí. Poškodenie sa však nevzťahuje len na ľudskú rasu, ale rastú dôkazy o škodlivých účinkoch aj na rastliny a zver

  Po medzinárodnej výzve vedcov adresovanej WHO a OSN z roku 2015 i ďalší výskum presvedčivo potvrdil seriózne zdravotné riziká RF-EMP z bezdrôtovej technológie. Najrozsiahlejšia svetová štúdia Národného toxikologického programu (NTP) v USA za 25 miliónov dolárov vykázala štatisticky významné zvýšenie incidencie nádorov mozgu a rakoviny srdca u zvierat vystavených RF-EMP s intenzitami pod úrovňami odporúčanými Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP), na ktoré sa v smerniciach odvoláva väčšina vyspelých krajín. Tieto výsledky potvrdzujú zistenia ľudských epidemiologických štúdií o RF rádioterapii a riziku mozgového nádoru. Veľké množstvo vedeckých revidovaných štúdií poukazuje na ujmu na ľudskom zdraví spôsobenú elektromagnetickými poľami.

  Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) - agentúra pracujúca pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) dospela v roku 2011 k záveru, že RF-EMP s frekvenciami od 30 kHz do 300 GHz sú možným karcinogénom u ľudí (skupina 2B). Nové štúdie, akou je i štúdia NTP uvedená vyššie, a niektoré epidemiologické výskumy, vrátane najnovších štúdií o používaní mobilných telefónov a rizikách rakoviny mozgu potvrdzujú, že RF-EMP sú karcinogénne pre ľudí.

  EUROPA EM - EMF Guideline 2016 uvádza, že "existujú presvedčivé dôkazy, že dlhodobá expozícia určitým typom elektromagnetických polí je rizikovým faktorom pre ochorenia, ako sú napríklad niektoré druhy rakoviny, Alzheimerovej choroby a samčej neplodnosti... Spoločné príznaky elektromagnetickej precitlivenosti (EHS) zahŕňajú bolesti hlavy, ťažkosti so sústredením, problémy so spánkom, depresie, nedostatok energie, únavu a príznaky podobné chrípke." 

  Európska populácia je čoraz viac postihnutá chorobnými príznakmi, ktoré sú už mnoho rokov vo vedeckej literatúre spájané s expozíciou elektromagnetickým poliam a bezdrôtovej technológii. Medzinárodná Vedecká Deklarácia o elektrosenzitivite (EHS) a rôznorodej chemickej citlivosti (MCS), vydaná v Bruseli v roku 2015, vyhlasuje že: "Pri našom súčasnom vedeckom poznaní prizvukujeme všetkým národným a medzinárodným orgánom a inštitúciám... aby rozpoznali EHS a MCS ako skutočné zdravotné stavy, ktoré sa môžu javiť ako indikátor ochorenia a stať sa významným problémom verejného zdravia na celom svete v nasledujúcich rokoch; najmä v krajinách s neobmedzeným nasadením elektromagnetických bezdrôtových technológií a neregulovaným trhom s chemickými látkami ... Nečinnosť predstavuje náklady pre spoločnosť a už viac nie je voľbou... jednomyseľne priznávame toto závažné ohrozenie verejného zdravia... nutnosťou sú opatrenia primárnej prevencie, aby sme predišli celosvetovej pandémii."

Opatrenia

  V roku 2005 bol v Európskej únii prijatý Princíp predbežnej opatrnosti (UNESCO): "Pokiaľ môže ľudská činnosť spôsobiť morálne neprijateľnú ujmu, ktorá je z vedeckého hľadiska možná, ale neistá, musia byť prijaté opatrenia, aby sa zabránilo tejto ujme alebo sa zmiernili jej následky."

  Rezolúcia 1815 (Rada Európy, 2011): "Prijmite všetky primerané opatrenia na zníženie expozície elektromagnetické poliam, obzvlášť rádiových frekvencií z mobilných telefónov, a to najmä expozície detí a mladeže, ktorí sú najviac ohrození nádormi mozgu a hlavy... Zhromaždenie výrazne odporúča, aby sa uplatňoval princíp ALARA (tak nízko, ako je rozumne dosiahnuteľné), vzťahujúci sa tak na tepelné účinky, ako aj na atermické alebo biologické účinky elektromagnetických emisií a radiačné účinky“ a "aby došlo k sprísneniu noriem a kvality hodnotenia rizík".

  Norimbergský kód (1949) sa vzťahuje na všetky pokusy na ľuďoch, teda vrátane nasadenia technológie 5G s novou, vyššou expozíciou RF-EMP. Pre všetky tieto experimenty platí, že: "by mali byť založené na predchádzajúcich poznatkoch (napr. očakávaní odvodených z experimentov na zvieratách), ktoré z experimentu vyvstávajú. Žiadny experiment, kde je apriori dôvod sa domnievať, že dôjde k úmrtiu alebo zraneniu, by nemal byť realizovaný; s výnimkou pokusov, v ktorých sú experimentálni lekári zároveň subjektom." (Norimberský kód, body 3-5). Už publikované vedecké štúdie ukazujú, že existuje "apriori dôvod veriť" skutočnému zdravotnému nebezpečenstvu.

  Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) je varovaním pre "riziko žiarenia z každodenne používaných zariadení", napriek úrovniam intenzít pod limitnými úrovňami WHO/ICNIRP. EEA tiež konštatuje, že: "Z minulosti už máme veľa prípadov zlyhania pri zásadách opatrnosti a obozretnosti, čo má za následok závažné a často nezvratné škody na zdraví a prostredí ... škodlivá úroveň expozície môže byť prítomná ešte predtým, než sú k dispozícii "presvedčivé" dôkazy o ujmách z dlhodobých expozícií, podobne ako porozumenie [mechanizmu] spôsobujúceho biologické, nezvratné poškodenie."

"Bezpečnostné smernice" dnes chránia priemysel, nie zdravie ľudí

  Súčasné bezpečnostné smernice a normy ICNIRP sú zastarané. Všetky vyššie uvedené dôkazy o ujme z elektromagnetického žiarenia sú z úrovní nižších ako "bezpečnostné smernice“ ICNIRP. Preto sú potrebné nové bezpečnostné normy.

  Dôvodom existencie „zavádzajúcich“ smerníc je "konflikt záujmov členov rady ICNIRP vzhľadom na ich vzťahy s telekomunikačnými alebo energetickými spoločnosťami, ohrozujúce nestrannosť, ktorú by mala upravovať regulácia verejných expozičných štandardov pre neionizujúce žiarenie... Na hodnotenie rizík rakoviny je potrebné zainteresovať vedeckých pracovníkov s odbornou spôsobilosťou v oblasti medicíny, najmä onkológie."

  Súčasné smernice RF-EMP z ICNIRP/WHO sú založené na zastaranej hypotéze, že "rozhodujúci vplyv RF-EMP expozície, dôležitej pre ľudské zdravie a bezpečnosť, je ohrev exponovaného tkaniva." Avšak vedci preukázali, že mnoho rôznych druhov ochorení a poškodení je spôsobených bez ohrevu ( tzv. "netepelný efekt"), pri úrovniach intenzít žiarenia, ktoré sú hlboko pod smernými úrovňami ICNIRP.


Naliehavo vyzývame EÚ:

 1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF-EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF-EMP (5G spolu s 2G, 3G, 4G a Wi-Fi) nie sú škodlivé pre občanov EÚ, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie
 2. odporučiť, aby všetky krajiny EÚ, najmä ich orgány a inštitúcie dohliadajúce na radiačnú bezpečnosť, nasledovali Rezolúciu 1815 a informovali občanov, najmä učiteľov a lekárov, o zdravotných rizikách spôsobených RF-EMP, ako a prečo sa vyhnúť bezdrôtovej komunikácii, a to najmä v blízkosti denných centier, škôl, detských domovov, pracovísk, nemocníc a hospicov.
 3. okamžite vymenovať nezávislú vedeckú pracovnú skupinu EÚ (bez priemyselného vplyvu a bez konfliktu záujmov1), spôsobilú posudzovať a prehodnotiť riziká RF-EMP na zdravie a:
     a) rozhodovať o nových, bezpečných "maximálnych úrovniach celkovej expozície" pre všetky bezdrôtové zariadenia v rámci EÚ
     b) skúmať celkovú a kumulatívnu expozíciu občanov EÚ
     c) vytvárať pravidlá, ktoré budú v rámci EÚ predpísané/presadzované o tom, ako sa vyhnúť expozícii prekračujúcej nové "maximálne úrovne celkovej expozície" EÚ, ktoré sa týkajú všetkých druhov RF-EMP v záujme ochrany občanov, a to najmä dojčiat, detí a tehotných žien
 4. zabrániť odvetviu bezdrôtového/telekomunikačného priemyslu presviedčať administratívu EÚ prostredníctvom lobistických organizácií prijímať rozhodnutia o ďalšom využívaní rádiofrekvenčného pásma vrátane technológie 5G v Európe
 5. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení

Vašu odpoveď očakávame najneskôr do 31. októbra 2017 s popisom opatrení na ochranu občanov EÚ voči RF-EMP, špeciálne pre 5G technológiu. Táto výzva a Vaša odpoveď bude verejne dostupná.

S úctou,
Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland (NRNyberg@abo.fi)
Lennart Hardell, MD, PhD, Professor (assoc) Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, Uni-versity Hospital, Örebro, Sweden (lennart.hardell@regionorebrolan.se)

---

Poznámka 1: Vyhnite sa podobným chybám ako Komisia (2008/721/ES) menovaná priemyslom podporovanými členmi SCENIHR, ktorá predložila Európskej únii zavádzajúcu správu SCENIHR o zdravotných rizikách, ktorá dala telekomunikačnému priemyslu voľnú ruku na ožarovanie občanov EÚ. Správa je dnes citovaná agentúrami a orgánmi pre radiačnú bezpečnosť v EÚ.


Signatári Výzvy pre moratórium 5G
(k 8. septembru 2017) 

SLOVENSKO
Igor Belyaev, PhD, Dr.Sc, Associate Professor, Cancer Research Institute, BMC SAS, Bratislava
Jan Jakus, MD, PhD, DSc., Professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin
Ladislav Janousek, PhD, Professor, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Žilina
Michal Teplan, PhD, Institute of Measurement Science, Slovak academy of sciences, Bratislava 

EÚ a európske národy
BELGICKO 
Marie-Claire Cammaerts, Dr, retired, Free University of Brussels, Bruxelles
BULHARSKO 
Marko Markov, Professor Emeritus, Ph.D. in biophysics, Sofia University, Research international
CYPRUS 
Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus National Committee on Environment and Children's Health
FÍNSKO 
Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity Foundation, Turku
Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus (Physiology), Kuopio
Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher
FRANCÚZSKO 
Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne
Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels
Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer (ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels
Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre
Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health and Medical Research, Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention at the In-ternational Agency for Research on Cancer and Former Acting Chief of Program for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux
GRÉCKO 
Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology De-partment, University of Patras, Patras
Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens
HOLANDSKO 
Hugo Schooneveld, PhD, Retired Associate professor (Wageningen Agricultural University), Advisor to the Dutch EHS Foundation, former president of 'Stichting elektro- hypersensitivity’, Wageningen
MALTA 
Pierre Mallia, MD PhD CBiol MPhil MA(Law) DipICGP MMCFD MRCP FRCGP, Professor of Family Medicine, Bioethics & Patients’ Rights; Chairperson National Health Ethics Committee, Dept. of Health; Chairperson Bioethics Consultative Committee, Ministry of Health; Coordinator Bioethics Research Programme, Univ. of Malta; President, Malta College of Family Doctors
NEMECKO 
Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research
Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch
Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart
Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Freiburg
Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen.
Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone masts, Osterode am Harz
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München
Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin - Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila
Karl Hecht, Dr, Professor of pathophysiology and neurophysiology (Emeritus of the Medical center Charite), Berlin
Peter Hensinger , MA, diagnose:funk, consumer protection organisation, Stuttgart
Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Kempten
Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute "Florian König Enterprises GmbH”
Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen
Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin - Homöopathie, Ulm
Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Saarbrücken
Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen
Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Murg
Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine
Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., St. Ingbert
Claus Scheingraber, Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal
Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy e.V., Bamberg
Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und Publizist, Neuhausen
Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart
Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science Institute, Berlin; affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical University, Poland
Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland
Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin
Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen
Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine
PORTUGALSKO
Paulo Vale, PhD, Auxiliary Researcher, Sea and Marine Resources Department, The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, Lisbon
RAKÚSKO 
Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg
ŠPANIELSKO 
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León, Valladolid
José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism, Depart-ment of Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid
Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Univer-sity of Seville
María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine, Universi-ty of Santiago de Compostela (USC)
Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of Valencia, Valencia
Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia
Ceferino Maestu Unturbe, Ph.D, Prof., Director of the Bioelectromagnetism Laboratory of the Centre for Biomedical Technology (CTB), Polytechnic University of Madrid (UPM)
ŠVAJČIARSKO 
Daniel Favre, Dr. phil., Biologist, Independent Researcher, Brent
Peter Meier, Dr.Med., Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European Academy for Environmental Medicine, Sissach
ŠVÉDSKO 
Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall
Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro
Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University Hospital, Lund
Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå
Olle Johansson, Associate Professor, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolin-ska Institute, Stockholm
Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö
Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital, Kalmar
TALIANSKO 
Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L’Aquila, L'Aquila
Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna
Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma
Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine, Istituton-azionale dei Tumori, Milan
Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)
Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE Italy, Arezzo
Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE, Benevento
Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine, Associazione Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo (Varese)
Stefano Falone, PhD, Researcher, Department of Life, Health and Environmental Sciences, Section of Biolog-ical and Biotechnological Sciences University of L’Aquila’,(AQ)
Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo
Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell'Ambiente in Monte Porzio Catone (ONLUS association), Rome
Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua
Valerio Gennaro, MD, PhD, Head ,Liguria Mesothelioma Registry (COR Liguria), UO Clinical Epidemiology (IST Nord - CBA); IRCCS Policlinico Ospedale San Martino National Cancer Research Institute (IST), Genoa
Livio Giuliani, PhD, Professor, Università dell'Abruzzo - Corso di Laurea in Fisiatria, Chieti
Angelo Levis, PhD. Professor, Biologist, University of Padua
Roberto Lucchini, MD, Professor of Occupational Medicine, University of Brescia
Salvatore Magazù,PhD, Full Professor of Experimental Physics, Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina
Fiorenzo Marinelli, PhD, Institute of Molecular Genetics (IGM), National Research Council (CNR), Member of the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), Bologna
Dott. Carlo Ratti, MD, Ordine dei Medici della SPEZIA, Genova
Ruggero Ridolfi, MD, Oncologist Endocrinologist, ISDE, Forlì-Cesena
Massimo Melelli Roia, MD, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE, Perugia
Dott. Roberto Romizi, President, Italian Society of Doctors for the Environment - ISDE, Arezzo
Dott.ssa Ida Santellocco, MD, Medico chirurgo, Pediatria, medico chirurgo - pediatra, Roma
Massimo Scalia, Coordinator of the Bioelectromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity Research Center for Sustainable Development)
Franco Verzella, MD, physician, practice dedicated to autistic children, Bologna
Myriam Zucca, Dr. ssa, Medical Director, Dermatology, Cagliari University Hospital, Sardinia
VEĽKÁ BRITÁNIA 
Erica Mallery-Blythe, MD, BMBS, Founder of PHIRE (Physicians' Health Initiative for Radiation and Environment) Trustee Radiation Research Trust, Medical Advisor ORSAA (Oceana Radiofrequency Advisory Association), Medical Advisor ES-UK, Soton
David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London
Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth
Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch
Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of Occupa-tional Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of Clinical Sciences, Brunel University, London
Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research 

Ďalšie národy
ARMÉNSKO 
Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair
AUSTRÁLIA 
Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW
Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired) ,Kenthurst NSW
Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania
May Murray, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra
Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University
Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Sydney
Steve Weller, BSc, Founding member of ORSSA, Brisbane
BRAZÍLIA 
Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul
Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do Sul, IFRS, Canoas
Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre
Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande
ČÍNA 
Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou
Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing Universi-ty of Technology (BJUT), Beijing
EGYPT 
Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo
INDIA 
Sareesh Naduvil Narayanan, PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE
R. S. Sharma, PhD, Head, Scientist - G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health and Chief Project Coordinator - EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research, Ansa-ri Nagar, New Delhi
IRÁN 
Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences
Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht
IZRAEL 
Iris Atzmon, MPH, Epidemiology, University of Haifa, Author of ”The Cellular, not what you thought!", Haifa
Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of Tech-nology, Haifa
Elihu D Richter, MD MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem
Yael Stein, MD, Hebrew University - Hadassah Medical Center, Jerusalem
Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia
JAPONSKO
Hidetake Miyata, PhD, Associate professor, Department of Physics. Tohoku University
JORDÁNSKO
Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science & Technology, Irbid
JUŽNÁ KÓREA
Kiwon Song, PhD, Professor, Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul
Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of Medicine, Suwon
KANADA
Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft Canada
Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology, Biostatis-tics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ
Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC
Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies, Laurentian University, Sudbury, Ontario
KOLUMBIA
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín
NOVÝ ZÉLAND
Mary Redmayne, PhD, Adjunct Research Fellow, Victoria University of Wellington
Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare, Northland
NIGÉRIA
Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department, Yaba College of Technology, Yaba, Lagos
OMÁN
Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar
RUSKÁ FEDERÁCIA
Yury Grigoriev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow
Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating Centre of the World Health Organization, University at Albany, Rensselaer, NY
Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD
Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, Teton Village, WY
Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA
Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA
Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA
Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA
Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, Tucson, AZ
Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle, WA
B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author
Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA
Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired RF-section leader) US National Toxicology Program, Na-tional Institute of Environmental Health Sciences
L. Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust, Board Member, In-ternational EMF Alliance (IEMFA), CA
S. M. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA
Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health, Uni-versity of California, Berkeley, CA
Martin Pall, BA, PhD, Professor Emeritus (Biochemistry and basic medicine), Pullman, WA
Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry & Bio-chemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO
Camilla R. G. Rees, MBA, Health Researcher, Author ,"The Wireless Elephant in the Room”’ CEO, Wide An-gle Health, Sr. Policy Advisor, National Institute for Science, Law & Public Policy, NY
Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, Santa Barbara, CA
Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA
John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA
TURECKO
Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı
Suleyman Dasdag, PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University, Uskudar, Istanbul
Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara Univ., Istanbul
Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun
Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul
Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University
Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department; Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara
UKRAJINA
Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University
Igor Yakymenko, Prof. Dr, Department of Biochemistry and Environmental Control